Ri­i­ing!

Faedrelandsvennen - - MANDAG - TORBJØRN WITZØE

«Det er for ti­den man­ge som rin­ger. Det er snart din tur. Takk for at du ven­ter». Stak­kars alle som ofte har be­hov for å rin­ge Nav for å få hjelp. Selv prøv­de jeg fre­dag å kom­me gjen­nom til sen­tral­bor­det til Vest-ag­der Nav i jobb­sam­men­heng. Det gikk 17 mi­nut­ter og 49 se­kun­der før noen løf­tet av rø­ret. Egent­lig litt mor­somt all den tid jeg skul­le prø­ve å få noen til å kom­men­te­re at Nav vil re­du­se­re bru­ker­nes mu­lig­het til drop-in be­søk, og få fle­re over til nett og te­le­fo­nen. Det sis­te er kan­skje ikke det bes­te al­ter­na­ti­vet? Det hø­rer med til his­to­ri­en at in­gen av de to førs­te per­sone­ne jeg ble satt over til kun­ne hjel­pe, og den tred­je tok ikke te­le­fo­nen. Der­med ble det å rin­ge sen­tral­bor­det en gang til. Ri­i­ing!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.