Sat­ser på lakse­tu­ris­me

Lak­sen på Sør­lan­det hand­ler mest om fiske og nok­så lite om tu­ris­me. Det øns­ker Jo­han Ol­sen på Boen gård og hov­mes­ter Dag­finn Gal­dal å end­re på.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Vi tren­ger lakse­ver­ter med kom­pe­tan­se som ut­vik­ler de­sti­na­sjo­ner. På det om­rå­det lig­ger vi her i sør langt bak Trøn­de­lag og Vest­lan­det. Det er vel­dig bra at ei­er­ne på Boen vi­ser vei, sier Ha­rald End­re­sen i Otra Laxe­fiske­lag.

Jo­han Ol­sen og fa­mi­li­en har brukt mye tid og res­sur­ser på å res­tau­re­re og for­nye Boen gård i Tveit. I 2010 star­tet de job­ben med å gjen­ska­pe for­dums glans i sam­ar­beid med kul­tur­vern­myn­dig­he­te­ne.

– Går­den kom på grunn av lak­sen. Se­ne­re kom sag­bruk og in­du­stri. Nå er rin­gen slut­tet. Lak­sen er igjen i sen­trum, sier Jo­han Ol­sen, som er opp­kalt etter beste­far Jo­han G. Ol­sen. Han kjøp­te Boen gård og bruk i 1939.

Kong Chris­ti­an II eide Bo­en­fos­sen og lakse­fis­ket og lei­de ut til sine em­beds­menn al­le­re­de på 1500-tal­let. Til går­den hø­rer nå 1,2 kilo­me­ter lakse­rett i Tov­dals­elva, helt opp til fos­sen.

Det blir feil å bru­ke or­det «eks­klu­sivt» om det Ol­sen og hov­mes­ter Dag­finn Gal­dal hol­der på å ut­vik­le sam­men.

VIN EL­LER GRILLPØLSER

– Vi skal byg­ge opp et til­rette­lagt lakse­fis­ke. De som vil over­nat­te, fiske og var­me grill­pøl­se­ne selv, kan det. De som vil ha en god mid­dag, en god vin og en god fiske­guide, har vi også til­bud til, sier Jo­han Ol­sen og min­ner om at hov­mes­ter Dag­finn Gal­dal har flyt­tet hele sitt Mål­tid-kon­sept til Boen.

I vest- og øst­fløy­en på prakt­går­den er det an­lagt lei­lig­he­ter med åtte senge­plas­ser. De lei­es ut kun i for­bin­del­se med even­ter på går­den. Det kan være en be­drift som skal team­buil­de, el­ler en gjeng lo­ka­le el­ler lang­veis­fa­ren­de lakse­fis­ke­re.

LAKSELORDER IGJEN

På veg­gen i ho­ved­hu­set hen­ger bil­de av Lord Wil­liam Rad­c­lif­fe og un­der står det at han fikk 1005 laks de 36 da­ge­ne han bod­de på Boen i for­dums tid.

– En og an­nen lakse­lord er hjer­te­lig vel­kom­men igjen. Vi bør ha til­bud også til dem, sier Ol­sen.

– Hva kos­ter så ei topp helg med lakse­fis­ke?

– Et dob­belt­rom med fro­kost kos­ter 1395 kro­ner. Ut­over det skred­der­syr vi opp­legg etter gjes­te­nes øns­ker. Det er umu­lig å si en ek­sakt pris, sier Gal­dal.

– Hva med all­menn­he­tens fiske­ret­tig­he­ter?

– Den er iva­re­tatt, sva­rer Ol­sen og fort­set­ter:

– Tov­dals­elva er kal­ket for of­fent­li­ge mid­ler. Vi må, og øns­ker sterkt, å leg­ge til ret­te for all­men-

he­ten. Vi sel­ger even­te­ne selv, sva­rer Jo­han Ol­sen.

Han gle­der seg over at fle­re og fle­re lo­ka­le fiske­re vel­ger å kjø­pe hele «Boen-pak­ken».

End­re­sen i Otra Laxe­fiske­lag min­ner om at næ­rings­ut­vik­ling var en av mål­set­tin­ge­ne da lak­sen ble re­etab­lert på Ag­der.

– Vi skul­le sik­re lak­sen, det all­men­ne fri­tids­fis­ket og vi skul­le næ­rings­ut­vik­le, sier han.

Det er ald­ri reg­net noe sær­lig på kon­se­kven­ser av det lo­ka­le lakse­fis­ket. Ana­ly­ser fra Miljø­di­rek­to­ra­tet vi­ser at lakse­fis­ket i Nor- ge om­set­ter for rundt én mil­li­ard kro­ner i året.

FYL­KES­MAN­NEN FORNØYD

«En flott glad­sak det er verd å skry­te litt av». Det er Miljø­vern­di­rek­tør hos Fyl­kes­man­nen i Aus­tog Vest-ag­der, Ør­nulf Ha­rald­stad,

sin kom­men­tar til sat­sin­gen ved Boen gård.

Ha­rald­stad har hatt en ho­ved­rol­le i lak­se-re­etab­le­rin­gen helt si­den 80-tal­let. Han er enig i at næ­rings­ut­vik­lin­gen har kom­met for kort.

– Vi er langt unna en mot­set- ning mel­lom næ­rings­ut­vik­ling og all­menn­he­tens in­ter­es­ser i lakse­el­ve­ne på Sør­lan­det. Det som skjer på Boen og rundt lakse­sen­te­ret i Kvås i Lyng­dal, tren­ger vi mer av.

Fyl­kes­man­nen har som opp­ga­ve å sik­re all­menn­he­tens ret- tig­he­ter i strand­sone og el­ver. Ha­rald­stad me­ner et mer dif­fe­ren­si­ert til­bud til lakse­fis­ke­re på Sør­lan­det bare er en for­del.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

En av lei­lig­he­te­ne som kan lei­es av lakse­fis­ke­re. Legg mer­ke til bil­de­ne og fiske­sten­ge­ne på veg­gen. Her hand­ler det mes­te om laks.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Med­ei­er i Boen Gård, Jo­han Ol­sen og hov­mes­ter Dag­finn Gal­dal vil ut­vik­le lakse­tu­ris­men på Sør­lan­det og skred­der­syr nå lak­se-even­ter neden­for Bo­en­fos­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.