Eks­tra­mid­ler til Sør­lan­det

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der får 30 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging av Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab i Grimstad. Det be­tyr at pro­sjek­tet nå har fått hele be­lø­pet de søk­te om.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Det ble klart da næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land man­dag ser­ver­te ny­he­ten om eks­tra­mid­le­ne til Sør­lan­det.

– Sørlandslaben var en av de førs­te sa­ke­ne jeg fikk på bor­det som næ­rings­mi­nis­ter. Det er vel­dig gøy å kun­ne brin­ge ny­he­ten om at de nå får de sis­te 30 mil­lio­ne­ne de har søkt om, sier Mæ­land.

POSITIVT FOR SØR­LAN­DET

Stor­tings­re­pre­sen­tant for AustAg­der, Svein Har­berg (H), me­ner mid­le­ne er gode ny­he­ter for Sør­lan­det.

– Nå er vi en­de­lig i mål. Full­fi­nan­sie­ring av la­ben er vel­dig positivt for Sør­lan­det. Ikke bare er vi i front på meka­tro­nikk, men det vil også ska­pe sør­len­din­ge­ne fle­re ar­beids­plas­ser, sier Har­berg. Næ­rings­mi­nis­te­ren er enig. – Det set­ter oss på kar­tet. Bå­de med å være tid­lig ute, og ny­ten­king på om­rå­det, sier Mæ­land.

Aren­da­lit­ten skry­ter av Sør­lands­la­bens vilje­styr­ke.

– Da pro­sjek­tet star­tet opp var vi i en pe­rio­de med gode øko­no­mis­ke ti­der. Nå er vi i en pe­rio­de med dår­li­ge ti­der, som har ram­met Sør­lan­det spe­si­elt hardt. Men Sørlandslaben har vir­ke­lig stått på, jeg er positivt over­ras­ket over at de har over­levd, sier hun vi­de­re.

VIK­TIG å SATSE

Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab, bed­re kjent som Sørlandslaben, skal styr­ke re­gio­nens in­no­va­sjo­nog om­stil­lings­evne.

– Vi skal være best på å få in­du­stri­en til å for­stå po­ten­sia­let i tek­no­lo­gi. Der­som vi får det til, har vi gjort det sam­funns­an­sva­ret vi har lyst til slik at be­drif­te­ne sik­rer sitt eget ar­beid, sier MIL­sjef Bernt In­ge Øhrn.

Mil-sje­fen me­ner det er es­sen­si­elt at sør­len­din­ger i fram­ti­da tør å satse på nye om­rå­der.

– Be­drif­ter på Sør­lan­det har nå en fan­tas­tisk mu­lig­het til å ta et steg i rik­tig ret­ning. Det fin­nes ikke noen and­re til­rette­lag­te sen- tre som fo­ku­se­rer på det­te. Nå får sør lands­be­drif­ter det­te i sin egen bak­gård, sier han.

– Hvil­ke be­drif­ter vil være sen­tra­le?

– Vi vil satse på er ty­pis­ke No­de-, Ey­de- og Dig-be­drif­ter. Kob­lin­gen mel­lom Ey­de som pro­sess­in­du­stri, No­de med le­ve­ran­dør­in­du­stri, og Dig med det di­gi­ta­le. Det er fir­ma­er fra de tre are­na­ene vi øns­ker å smel­te sam­men, sier Øhrn.

EN DRØM I OPPFYLLELSE

Sørlandslaben er nå full­fi­nan­siert. Sta­ten har nå bi­dratt med 100 mil­lio­ner kro­ner, mens UIA og det pri­va­te tar res­ten.

– Det­te var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier rek­tor ved UIA, Frank Reichert.

Uia-rek­to­ren tak­ker re­gje­rin­gen for til­li­ten.

– Nor­ge tren­ger in­no­va­sjon. Vi opp­le­ver si­tua­sjo­nen som at dere har lyt­tet til oss. Det­te had­de ikke vært mu­lig uten den til­li­ten dere har gitt oss, sier Reichert.

Skå­ler 30 mil­lio­ner kro­ner. Fra venst­re: No­de-leder An­ne Gre­te El­ling­sen, rek­tor ved UIA Frank Reichert, Mil-sjef Bernt In­ge Øhrn og næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land. FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne for Aust-ag­der, Svein Har­berg (H) og Kjell In­golf Rop­stad (KRF), sam­men med næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land på om­vis­ning på Sørlandslaben i Grimstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.