Mer­ci, Frank­ri­ke

Ut av en dyp mis­nøye med det po­li­tis­ke es­tab­lish­men­tet sti­ger den yngs­te pre­si­den­ten i fransk his­to­rie fram. Em­ma­nu­el Macron har vun­net sla­get. Men ikke kri­gen.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Den­ne valg­sei­e­ren er vel­dig, vel­dig gle­de­lig. Ikke bare for fransk­menn flest, men for EU, Nato og alle po­li­tis­ke kref­ter som kjem­per for sam­hand­ling, fred og dia­log i ver­den. Gle­de­lig er det selv­føl­ge­lig også at Ma­ri­ne le Pen fra Na­sjo­nal Front ikke kom til mak­ten. At høyre­po­pu­lis­men ikke vant fram i det­te val­get hel­ler.

Macron har en jobb å gjø­re med å gi dis­se grup­pe­ne gode grun­ner for den frem­tids­tro­en og op­ti­mis­men han selv har.

Ko­me­ten Em­ma­nu­el Macron fikk en opp­slut­ning på 66,06 pro­sent, Ma­ri­ne Le Pen fikk 33,94 pro­sents opp­slut­ning. Det er en so­lid sei­er og stør­re enn man­ge spåd­de. Men et skår i gle­den er det­te: Bare 35,4 mil­lio­ner – el­ler 74,62 pro­sent – del­tok, og det er den la­ves­te valg­del­ta­gel­sen si­den 1969. Over tre mil­lio­ner vel­ge­re – 8,5 pro­sent – valg­te å stem­me blankt.

Det­te opp­rø­ret mot den be­stå­en­de, po­li­tis­ke eli­te i Frank­ri­ke, be­tyr at det er et pro­test­valg. Og at man­ge har hatt som mål og kas­te es­tab­lish­men­tet ut, mer enn at de har øns­ket Macron inn. For helt hvem han er, hva hans pro­gram vil bety, er det fort­satt stor usik­ker­het rundt. Og det blir det vik­tig for Macron å hus­ke på når han nå skal kjem­pe seg til en po­li­tisk platt­form i par­la­men­tet.

For selv om han har vun­net pre­si­dent­val­get må han fort­satt vin­ne støt­ten i par­la­ments­val­get 11. og 18. juni. For å kun­ne få gjen­nom­slag er Macron av­hen­gig av en na­sjo­nal­for­sam­ling som støt­ter hans po­li­tikk. Og det er gans­ke åpent hvor­dan de etab­ler­te par­ti­ene vil for­hol­de seg til hans valg­sei­er.

De fore­lø­pi­ge stu­die­ne av valg­re­sul­ta­te­ne vi­ser at Macron og Frank­ri­ke har noen ut­ford­rin­ger vi har sett ved and­re fers­ke valg i ver­den. Macron har høs­tet man­ge stem­mer i stor­by­ene og ur­ba­ne strøk, blant dem med ut­dan­ning og høy inn­tekt, mens i ru­ra­le strøk, med ut­van­net in­du­stri, høy le­dig­het og lav ut­dan­ning har høyre­po­pu­lis­men fått et fes­te.

Macron har en jobb å gjø­re med å gi dis­se grup­pe­ne gode grun­ner for den frem­tids­tro­en og op­ti­mis­men han selv har. En ar­beids­le­dig­het på cir­ka ti pro­sent, og enda høy­ere blant unge ar­beids­føre, er en dår­lig kom­bi­na­sjon med høy inn­vand­ring. Det er mat for høyre­po­pu­lis­men og na­sjo­na­lis­men.

Em­ma­nu­el Macron fikk en opp­slut­ning på 66,06 pro­sent, og 39-årin­gen er den yngs­te, frans­ke pre­si­den­ten noen­sin­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.