– Lo­kalt for­bud er få­fengt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) vil ha et na­sjo­nalt tigge­for­bud. Han me­ner et lo­kalt for­bud har lite for seg.

– Det­te er et ty­de­lig sig­nal om at inn­byg­ger­ne ser på tig­ging som et frem­med­ele­ment i byen og at tig­gin­gen må re­du­se­res, sier Ha­rald Fur­re etter å ha blitt opp­da­tert på re­sul­ta­te­ne av Fædre­lands­ven­nen og Re­spons sin me­nings­må­ling om tigge­for­bud.

– Jeg er klar over man­ge sy­nes tig­ging er ube­ha­ge­lig, po­eng­te­rer han.

VIL HA NA­SJO­NALT FOR­BUD

Ord­fø­re­ren me­ner et tigge­for­bud bør inn­fø­res på na­sjo­nalt.

– Vi had­de et slikt for­bud tid­li­ge­re i Nor­ge. Kon­se­kven­sen av et nytt for­bud vil bli at man­ge rom­folk lar være å kom­me til lan­det. Høy­re i Kris­tian­sand me­ner et lo­kalt for­bud er få­fengt, sier han.

– Hvor­for er et lo­kalt for­bud er få­fengt?

– Tig­gin­gen vil ikke for­svin­ne. Den vil bare for­flyt­te seg fra den ene kom­mu­nen til den and­re.

IN­GEN AVSTEMNING

I Fur­res pe­rio­de som ord­fø­rer har det ikke vært frem­met for­slag om tigge­for­bud i by­sty­ret.

– Hvis en avstemning om spørs­må­let skal bli ak­tu­ell, må det skje gjen­nom in­ter­pel­la­sjon der det bes om at sa­ken skal be­hand­les, for­kla­rer han.

– Hva kan ak­tua­li­se­re at det stem­mes over et slikt for­bud, nye opp­lys­nin­ger fra po­li­ti­et?

– Det er klart at vir­ke­lig­he­ten vil end­re seg om po­li­ti­et kom­mer fram med nye opp­lys­nin­ger – el­ler at om­fan­get av tig­gin­gen vil til­ta vold­somt.

PO­LI­TI­ET

Fur­re un­der­stre­ker at Brenn­punkt-do­ku­men­ta­ren ikke bør leg­ge fø­rin­ger for po­li­tik­ken i Kris­tian­sand.

– En do­ku­men­tar fra Ber­gen skal ikke end­re po­li­tik­ken i Kris­tian­sand, sier han.

– Hva er ditt inn­trykk av si­tua­sjo­nen i Kris­tian­sand?

– Jeg for­hol­der meg til det po­li­ti­et opp­ly­ser. De sier at det fore­går kri­mi­nell ak­ti­vi­tet blant rom­fol­ket, at det sel­ges pil­ler og så vi­de­re. Fa­mi­li­er skal være ak­ti­ve her. Ting er ikke or­ga­ni­sert på sam­me måte i Kris­tian­sand som i Ber­gen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) me­ner et na­sjo­nalt tigge­for­bud er vei­en å gå for å få bukt med tig­ging og kri­mi­na­li­tet knyt­tet til dis­se mil­jø­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.