Den­ne hol­men kan bli din

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINE GULBRANDSEN christine@fvn.no - 48231599

Hyt­ta er fra 1960 og tren­ger opp­gra­de­ring.

– Det er gans­ke sjel­den vi får ei slik øy på 17–18 mål til slags. Så det er litt av ei perle, sier ei­en­doms­meg­ler To­re Stray i Stray & Co ei­en­doms­meg­ling.

Den pri­va­te øya Gil­ler­hol­men og til­hø­ren­de hol­mer, sva­berg og skjær, ble ny­lig lagt ut til salgs med pris­an­tyd­nin­gen 8,5 mil­lio­ner kro­ner. Øya lig­ger i skjær­går­den uten­for Treg­de i Mandal kom­mu­ne.

Det er ikke så ofte egne, pri­va­te øyer leg­ges ut til salg. Et raskt søk på Finn.no, vi­ser at det­te er den enes­te fri­tids­ei­en­dom­men med egen øy som er til salgs i Vest-ag­der og Aust-ag­der nå.

Na­turtom­ta Gil­ler­hol­men be­står i til­legg av ei hyt­te på knap­pe 50 kvad­rat fra 1960, en ute­do, en ut­ven­dig bod og egen bryg­ge.

– Hyt­ta går over ett plan og inne­hol­der stue med kjøk­ken­av­de­ling, gang og tre sove­rom. Den er av en­kel stan­dard, og den har be­hov for opp­gra­de­ring, opp­ly­ser meg­ler Stray og fort­set­ter:

– Det er hel­ler ikke inn­lagt strøm og vann i hyt­ta, så det er enk­le kår. Men for dem som måt­te ønske det, vil det være mu­lig å gjø­re noe med, sier han.

DISPENSASJON FOR å RIVE

Etter plan- og byg­nings­lo­ven er ved­li­ke­hold av ek­sis­te­ren­de byg­nin­ger ikke søk­nads­plik­tig, og en tom­mel­fin­ger­re­gel for hva som reg­nes som ved­li­ke­hold, er at man skif­ter likt mot likt, opp­ly­ser Ida Jor­dal, av­de­lings­in­ge­ni­ør i Mandal kom­mu­ne.

Men for hyt­ta på Gil­ler­hol­men gjel­der bygge­for­bu­det i 100-me­ters­bel­tet langs sjø.

– Så der­som en ny ei­er øns­ker å gjø­re noe med ek­sis­te­ren­de byg­nin­ger ut­over ved­li­ke­hold og fa- sade­end­rin­ger, må det sø­kes om dispensasjon fra lov­ver­ket, in­for­me­rer hun.

– GOD INTERESSE

Den enk­les­te at­koms­ten til Gil­ler­hol­men er via Treg­de Ma­ri­na. Øya lig­ger om­kring 900 me­ter syd­vest fra den­ne. Og fra bryg­ga som er bygd på øya, går det en gang­sti opp til hyt­ta.

Ei­en­doms­meg­ler Stray har al­le­re­de mer­ket god interesse for øya og han for­ven­ter at ei­en­dom­men skal bli godt mot­tatt i bo­lig­mar­ke­det.

– Men det er jo ikke alle som har råd til å kjø­pe en fri­tids­ei­en­dom til over 8 mil­lio­ner kro­ner, så jeg for­ven­ter ikke en storm av in­ter­es­sen­ter. Men at den er av interesse for folk: Ja, det er helt klart!

Stray me­ner den størs­te mål­grup­pa lig­ger vest­over, men han ser ikke bort fra at også øst­len­din­ger som li­ker skjær­går­den og øns­ker fe­rie­sted på Sør­lan­det, vil la seg fris­te.

FOTO: STRAY & CO EI­EN­DOMS­MEG­LING

Den­ne øya på Treg­de er til salgs. Pris­an­tyd­nin­gen er på 8,5 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: STRAY & CO EI­EN­DOMS­MEG­LING TEKST:

Her fra en av bade­buk­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.