Lik­het med brann i 2011

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon skal un­der­sø­ke bran­nen i Oslo­fjord­tun­ne­len i for­ri­ge uke. Den har fle­re lik­hets­trekk med bran­nen i 2011, iføl­ge kom­mi­sjo­nen.

Inspek­tø­rer fra Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port (SHT) gikk inn i tun­ne­len så snart det­te ble vur­dert som sik­kert.

– Hen­del­ses­for­løp, brann­sted og kjøre­tøy­type var lik til­sva­ren­de brann i 2011. Det ble gjort funn som ty­der på at mo­tor­ha­va­ri for­år­sa­ket også den­ne bran­nen.

Brannsluk­king og eva­ku­e­ring ser ut til å ha fun­gert ved den­ne bran­nen, og skade­om­fan­get på tra­fi­kan­te­ne ble be­skje­dent, kon­sta­te­rer Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

Kom­mi­sjo­nen rea­ge­rer på at fle­re bi­ler kjør­te inn i tun­ne­len etter at den ble stengt med lys og bom.

– SHT vil ad­va­re mot det­te da det an­ses som kri­tisk for sik­ker­he­ten for de tra­fi­kan­te­ne det gjel­der i til­legg til at det kom­pli­se­rer eva­ku­e­rings­ar­bei­det og kan bi­dra til økt skade­om­fang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.