KRF og Ap luk­ker dø­ra for søn­dags­åpen som­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Høy­re lan­se­rer søn­dags­åpne bu­tik­ker i Kvad­ra­tu­ren om som­mer­en. Ap og KRF sier nei. Fer­dig snak­ka.

«Det blir ikke søn­dags­åpent i Kris­tian­sand. Ikke be­hov for å sjek­ke hva han­dels­stan­den me­ner. Vi tren­ger en fridag».

Slik slo vara­ord­fø­rer Jørgen Kristiansen dø­ra igjen for for­sla­get på Face­bo­ok søn­dag etter­mid­dag - uten å ta helt fri. Han svar­te det­te da Fædre­lands­ven­nen ring­te:

– Jeg opp­le­ver det­te litt som om­kamp fra Høy­re. Nå had­de vi den­ne sa­ken i hele valg­kam­pen for to år si­den. Sa­ken er av­klart, det er ikke noe fler­tall for, sier Kristiansen til Fædre­lands­ven­nen.

IKKE FLER­TALL I BY­STY­RET

Aps gruppe­le­der, Mette Gundersen, er også fer­dig snak­ka.

– Ar­gu­men­te­ne rundt søn­dags­åpen Kvad­ra­tu­ren om som­mer­en er ak­ku­rat de sam­me som da vi had­de den ge­ne­rel­le de­bat­ten om søn­dags­åpne bu­tik­ker. Ap kom­mer ikke til å si ja til å gjø­re søn­da­gen til en helt van­lig handle­dag. Også om som­mer­en tren­ger vi en an­ner­le­des dag, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

Når ver­ken Ap el­ler KRF vil, grei­er ikke Frp og Høy­re å få til noe fler­tall for å åpne.

Det var NRK Sør­lan­det som søn­dag brak­te ny­he­ten om at at Høy­res by­styre­med­lem Ve­gard Lau­nes tar opp spørs­må­let om søn­dags­åpne bu­tik­ker i Kris­tian­sand i som­mer­se­son­gen.

SVIKTER NÆRINGSLIVET

I en in­ter­pel­la­sjon til ord­fø­re­ren skri­ver han: «Som folke­valgt i Kris­tian­sand er jeg redd vi sei­ler ak­ter­ut bå­de med tan­ke på å leg­ge til ret­te for tu­ris­te­ne som be­sø­ker oss, men al­ler vik­tigst av vi svikter å leg­ge til ret­te for vårt eget næ­rings­liv».

Bå­de i Mandal og Lil­le­sand er det søn­dags­åpent om som­mer­en, etter reg­le­ne om at ty­pis­ke tu­rist­ste­der kan få unn­tak fra de van­li- ge åp­nings­tids­reg­le­ne. Hov­den har søn­dags­åpent fle­re uker om vin­te­ren. I Kris­tian­sand har Hamre­san­den søn­dags­åpne bu­tik­ker om som­mer­en.

Det er fyl­kes­man­nen som sier ja el­ler nei til «tu­rist­søn­dags­åpent», men det skjer etter søk­nad fra kom­mu­nen.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re sier til NRK at søn­dags­åpne om som­mer­en er «en spen­nen­de tan­ke». Han sier det utvil­somt er man­ge folk i Kvad­ra­tu­ren om som­mer­en. Li­ke­vel kan sen­trum vir­ke litt dødt søn­da­ger. Han trek­ker fram hen­sy­net til cruise­tu­ris­ter.

–Er ikke det­te et po­eng. Gundersen? Hva had­de Sy­den vært uten liv i handle­ga­te­ne bå­de søn­da­ger og kvel­der?

– Jeg har bodd i Sy­den. Der er de ofte vel så stren­ge med å hol­de stengt søn­da­ger, selv om det fin­nes noen bu­tik­ker som sel­ger T-skjor­ter og bade­bal­ler. Det­te hand­ler først og fremst om at vi skal ha en dag til fri­vil­li­ge opp­ga­ver, til fa­mi­lie og ven­ner. Søn­dag skal ikke bli en dag hvor folk drar på shop­ping­tur.

ÉN MILLION BESØKENDE

Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen er po­si­tiv til søn­dags­åpent om som­mer­en og at ord­nin­gen bør inn­fø­res fra nes­te år.

– Men én million til­rei­sen­de hver som­mer, er det klart at om­set­ning fra som­mer­gjes­ter er av­gjø­ren­de for våre virk­som­he­ter, sier han til NRK.

Frank Salve­sen sit­ter i havne­sty­ret for De­mo­kra­te­ne. Han me­ner KRF og Ap er på vil­le vei­er - og me­ner søn­dags­åpent om som­mer­en er en na­tur­lig kon­se­kvens når byen sat­ser så tungt på cruise­tra­fikk.

– Søn­dag 2. juli kom­mer «Inde­pen­den­ce of the seas» til Kris­tian­sand. Cruise­bå­ten har plass til 4375 pas­sa­sje­rer. Det er klart vi skul­le hatt åpne bu­tik­ker og ikke steng­te dø­rer i byen om som­mer­en, sier han.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det myld­rer i Mar­kens om som­mer­en. Men på søn­da­ger må folk som er i gata, fin­ne på noe an­net enn å hand­le. By­sty­ret vil ikke åpne for søn­dags­åp­net når tu­ris­te­ne er her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.