Eøs-mot­stan­der­ne i LO gir seg ikke uten kamp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lo-leder Gerd Kristiansen ad­var­te i åp­nings­ta­len sin til Lo-kon­gres­sen mot å si opp el­ler re­for­hand­le Eøs-av­ta­len. Men mot­stan­der­ne gir seg ikke uten sverd­slag.

– Det er sa­len som skal be­stem­me det­te, ikke Lo-le­de­ren. Vi vet jo hva hun og res­ten av le­del­sen me­ner, sier El- og It-for­bun­dets leder Jan Olav An­der­sen til NTB.

For­bun­det hans og en hånd­full and­re øns­ker å si opp Eøs-av­ta­len og er­stat­te den med en han­dels­av­ta­le. Fle­re and­re for­bund vil re­for­hand­le de­ler av av­ta­len, noe man­ge selv i stør­re de­le­ga­sjo­ner er eni­ge i.

– Jeg er vil­lig til å dis­ku­te­re man­ge uli­ke inn­falls­vink­ler. Vi har en uke på oss til å fin­ne en om­for­ent løs­ning. Kla­rer vi ikke det, så har vi en gam­mel og vel­prøvd me­to­de som kal­les avstemning, sier An­der­sen.

– Med makt føl­ger an­svar, ad­var­te Lo-leder Gerd Kristiansen i åp­nings­ta­len sin på Lo-kon­gres­sens førs­te dag man­dag.

– Når nors­ke ar­beids­plas­ser skal sik­res, må de som skal in­ves­te­re vite hva ramme­vil­kå­re­ne er om fem og ti år. Vi kan ikke tul­le med det­te, sa hun.

I ste­det for å si opp el­ler re­for­hand­le Eøs-av­ta­len me­ner Kristiansen at hand­lings­rom­met som lig­ger i da­gens av­ta­le, må ut­nyt­tes.

– Ar­beids­gi­ve­re og po­li­tis­ke myn­dig­he­ter gir oss også ut­ford­rin­ger, men vår be­ve­gel­se har da ald­ri gitt opp og kas­tet kor­te­ne av den grunn? Vi må bru­ke hand­lings­rom­met. Være krea­ti­ve, of­fen­si­ve og ald­ri gi opp, sa hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.