Skrev ut bø­ter for rundt 500.000 i Ag­der i hel­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Fra fre­dag til og med søn­dag be­slag­la UP ni fø­rer­kort og skrev ut 90 for­enk­le­de fore­legg i Ag­der.

– Ni fø­rer­kort­be­slag er mye, da vi ikke had­de fullt mann­skap på vei­ene i hel­ga. Men det er ikke vel­dig over­ras­ken­de på den­ne tida av året, sier Øystein Krog­stad, po­liti­over­be­tjent i Utryk­nings­po­li­ti­et (UP).

Bare fre­dag kveld fikk 50 bi­lis­ter fore­legg el­ler mis­tet lap­pen i kon­trol­ler på E 18 og E 39 i Ag­der-fyl­ke­ne.

Fre­dag had­de UP kon­troll på E 39 i Far­dals­buk­ta. Der mis­tet to sjå­fø­rer fø­rer­kor­tet i 60-sona.

På E 39 ved Vat­land mis­tet én sjå­før fø­rer­kor­tet fre­dag, etter å ha kjørt i 110 kilo­me­ter i ti­men i 70-sona.

Po­li­ti­et var til­ba­ke ved Vat­land søn­dag. Da mis­tet to bi­lis­ter fø­rer­kor­tet, etter å ha kjørt i hen­holds­vis 106 og 107 kilo­me­ter i ti­men.

I til­legg mis­tet én bi­list lap­pen på fyl­kes­vei 43 på Gy­berg på Snar­te­mo i Hæge­bo­stad kom­mu­ne lør­dag. Ved­kom­men­de had­de en fart på 87 kilo­me­ter i ti­men i 60-sona.

– DEN VERSTE STREKNINGEN

Seks bi­lis­ter mis­tet alt­så fø­rer­kor­te­ne sine i Vest-ag­der dis­se da­ge­ne.

– Det er in­gen hem­me­lig­het at vi står mye på E 39. Fra Aren­dal til fyl­kes­gren­sa i Ro­ga­land, er E 39 den verste strekningen. De sis­te ti åre­ne har det vært man- ge døds­ulyk­ker på E 39, på­pe­ker Krog­stad.

– En av ho­ved­mål­set­tin­ge­ne for UP er å være syn­li­ge på europa­vei­ene og de sto­re riks- og fyl­kes­vei­ene. Må­let vårt er også å be­sø­ke alle kom­mu­ner i Aust- og Vest-ag­der med la­ser­kon­troll i lø­pet av året. Og hvis vi tar man­ge i en av kom­mu­ne­ne, kom­mer vi igjen, fort­set­ter po­liti­over­be­tjen­ten.

RUSS I 145 KILO­ME­TER I TI­MEN

I Aust-ag­der mis­tet tre bi­lis­ter lap­pen fra fre­dag til søn­dag.

– På Fe­vik­mar­ka på E 18 tok vi en mann i 145 kilo­me­ter i ti­men i 90-sona. Det var en russ på vei til Konge­par­ken, opp­ly­ser Krog­stad.

På fyl­kes­vei 415 på Ve­gårs­hei ble to fø­rer­kort be­slag­lagt. Sjå­fø­re­ne kjør­te da i 82 og 86 kilo­me- ter i ti­men i 50-sona.

TO­TALT RUNDT 90 FORE­LEGG

Krog­stad sier at det ble skre­vet ut rundt 90 fore­legg i Ag­der i hel­ga.

Iføl­ge ham lig­ger snitt­sum­men for et for­enk­let fore­legg på 4000 kro­ner. Gan­ger vi sum­men med 90, ble det ut­skre­vet fore­legg for rundt 360.000 kro­ner.

Et fø­rer­kort­be­slag gir ei bot på mel­lom 10.000 og 15.000 kro­ner, alt­så i snitt ei bot på 12.500 kro­ner. Med ni fø­rer­kort­be­slag, blir det over 110.000 kro­ner i bø­ter.

Der­med ble det tro­lig skre­vet ut bø­ter for grovt es­ti­mert 4–500.000 kro­ner fra fre­dag til søn­dag.

FOTO: ARKIVBILDE/TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

UP gjor­de stor­fangst i Ag­der-vei­ene i hel­ga. Bil­det er et il­lust­ra­sjons­bil­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.