FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Lakse­tu­ris­me

● Miljø­di­rek­to­ra­tet an­slår at norsk elve­fis­ke etter laks ge­ne­re­rer mil­li­ard­omset­ning hvert år.

● Det reg­nes da med cir­ka én million fiske­da­ger, alt­så 1000 kro­ner da­gen pr, fisker.

● Om­kring 25 pro­sent av om­set­nin­gen hav­ner til ret­tig­hets­ha­ver­ne i elva, mens res­ten leg­ges igjen hos reise­livs­be­drif­ter, mat­bu­tik­ker og an­net lo­kalt næ­rings­liv.

Boen gård

● Aner til­ba­ke til 1500-tal­let

● Da­gens ho­ved­byg­ning ble satt opp i 1813 og fre­det i 1923

● Ol­sen-fa­mi­li­en over­tok og kjøp­te av He­ger­mann-fa­mi­li­en i 1939

● Res­tau­re­rings­pro­sjekt i 2010 og går­den åp­net for ar­ran­ge­men­ter i 2012. Her til­bys bryl­lup, sel­skap, kon­fe­ran­ser og lakse­fis­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.