Krf-byg­da kan si nei til kris­ten sko­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Split­tel­se i KRF be­tyr at Vennesla kom­mune­sty­re 18. mai tro­lig vil si nei til Oa­sens søk­nad om å opp­ret­te kris­ten grunn­sko­le i byg­da.

– Vi er ei so­sial­de­mo­kra­tisk bygd som set­ter lik­het og en­het i sen­trum. I det­te til­fel­let vil jeg byg­ge vi­de­re på en sterk sko­le for alle, sa Krfs Nils Olav Lar­sen da leve­kårs­ut­val­get med fem mot fire stem­mer an­be­fal­te nei til Oa­sens søk­nad før hel­ga.

Lar­sen og ut­val­gets leder, In­ger Tu­rid Ton­stad, var de to KRFer­ne som sa nei og sik­ret fler­tall sam­men med Ap og Sp.

– Jeg er stolt av fel­les­sko­len. Jeg sy­nes vi skal job­be for en sko­le som pas­ser for alle, hel­ler enn å dele opp og bry­te ut. Det er så ver­di­fullt med so­si­alt fel­les­skap, sier Lar­sen.

Vennesla er på man­ge må­ter Krfs ut­stil­lings­bygd. Par­ti­et har hatt ord­fø­re­ren i kom­mu­nen i 36 av de 42 sis­te åre­ne – og har stort sett hele ti­den vært det størs­te par­ti­et.

Jens Røed i Høy­re sy­nes det er me­get spe­si­elt at KRF kan bli tun­gen på vekst­skå­len og ska­pe fler­tall for nei til kris­ten sko­le.

– Pri­vat­sko­ler med al­ter­na­tivt inn­hold er vik­tig for for­eldre­ret­ten og mang­fol­det i sam­fun­net. Vi kom­mer til å stem­me for. En pri­vat grunn­sko­le vil bare be­ri­ke Vennesla, sier Røed.

Han for­står ikke hva som er så far­lig med pri­va­te grunn­sko­ler når pri­va­te barne­ha­ger, pri­vat barne­vern og pri­va­te vi­dere­gå­en­de sko­ler er greit.

VANSKELIG, SIER BRANSDAL

Ord­fø­rer Tor­hild Bransdal sier det er en vanskelig sak.

– KRF har i sitt pro­gram at vi kan ha pri­vat­sko­ler som sup­ple­ment til den of­fent­li­ge sko­len. Sam­ti­dig må det­te vei­es mot lo­ka­le for­hold. For ek­sem­pel har vi en raus skole­struk­tur i Vennesla, sier hun.

Hun me­ner ikke det bry­ter med parti­pro­gram­met å gå mot en kris­ten pri­vat­sko­le, for­di det er og blir en av­vei­ning som må gjø­res. Selv reg­ner hun med å stem­me for Oa­sens søk­nad, men hun sier par­ti­et er delt og at det er helt åpent hva som blir re­sul­ta­tet i kom­mune­sty­ret 18. mai.

14 ER DET MAGISKE TAL­LET

Sp og Ap har til sam­men 11 i kom­mune­sty­ret. Med Lar­sen og Ton­stad fra KRF blir det 13 som vil stem­me mot pri­vat­sko­len til Oa­sen. 14 er det magiske tal­let for å få fler­tall. Hva de and­re fem fra KRF vil stem­me, er uklart

Sps Ei­vind Dri­ve­nes er glad for at det lig­ger an til nei til Oa­sens pri­vat­sko­le.

– Det skjer noe med et bo­lig­om­rå­de når ikke alle bar­na går på sam­me sko­le len­ger. Det er dyrt for kom­mu­nen med pri­vat­sko­ler. Vi ri­si­ke­rer også at de mins­te sko­le­ne våre kan bli ned­lagt, og det øns­ker jeg ikke, sier han.

Det er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet og Kunn­skaps­de­par­te­men­tet som til slutt av­gjør. Vennesla kom­mu­ne har bare ut­tale­rett, men kom­mu­na­le syns­punk­ter skal til­leg­ges vekt.

SA NEI TIL VI­DERE­GÅ­EN­DE

Vennesla kom­mune­sty­re og KRF har tid­li­ge­re vært ne­ga­ti­ve til Fi­ladel­fias ut­vi­del­se av Kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le i Vennesla. Da var ar­gu­men­tet at pri­va­te til­bud vil re­du­se­re elev­tal­let ved Vennesla vi­dere­gå­en­de sko­le – og der­med ut­van­ne ut­dan­nings­til­bu­det i byg­da.

Råd­mann Svein Skis­land min­ner om at Vennesla kom­mu­ne har et opp­legg med in­klu­de­ren­de læ­rings­mil­jø – og han me­ner alle i byg­da bør gå i sam­me sko­le, ikke minst for­di vi le­ver i et fler­kul­tu­relt sam­funn. Råd­man­nen me­ner Oa­sens etab­le­ring vil kos­te over fem mil­lio­ner eks­tra for kom­mu­nen i året.

Le­del­sen ved Oa­sen har ikke svart på Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Her ta­ler Tor­hild Bransdal til Vennesla kom­mune­sty­re. 18. mai kan det bli nei til kris­ten sko­le – for­di fle­re Krf-ere er mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.