Løp ma­ra­ton nr. 200

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Frps Odd Gun­nar Tveit (53) er kjent for å ha det i kjef­ten. Men han har det fak­tisk enda mer i sine to tyn­ne ben.

– Tyk­ke du 200 ma­ra­ton er mye? Ja, det er kan­skje det. Men det er «harli» moro å sprin­ge, ler Tveit når vi rin­ger.

I fem år har han ar­ran­gert Steins­land Bygde­ma­ra­ton hjem­me på går­den på fyl­kes­gren­sa mel­lom Aust- og VestAg­der, ei gren­se han er vel­dig glad i og sy­nes skal be­stå.

842 MIL MA­RA­TON!

I år var 33 lø­pe­re med. 13 trak­to­rer var «følge­bi­ler» og drikke­sta­sjo­ner.

For Odd Gun­nar Tveit ble da­gen spe­si­ell. Han løp sitt førs­te ma­ra­ton i Oslo i 1990. Lør­dag løp han ma­ra­ton­kon­kur­ran­se num­mer 200.

Han har løpt over 842 mil i ma­ra­ton­kon­kur­ran­ser opp gjen­nom åre­ne, og den per­son­li­ge re­kor­den er til å bli mek­tig im­po­nert av:

2,29,56 i Mandal i 1994.

I po­li­tik­ken er Odd Gun­nar Tveit også kjent som en stay­er. In­gen får mer kri­tikk enn ham for saf­ti­ge ut­ta­lel­ser. Han er kraf­tig mot ho­mo­fi­le ek­te­skap, so­sia­lis­me og skat­ter, men til­sva­ren­de for byg­de-nor­ge, lek­manns­rørs­la og Is­rael.

Sam­ti­dig er man­nen godt likt bå­de av kol­le­ge­ne i Birkenes kom­mune­sty­re, Aust-ag­der fyl­kes­ting og på Stor­tin­get hvor han er vara­med­lem.

– De bes­te po­li­tis­ke ta­le­ne har jeg kom­met på mens jeg er ute og sprin­ger. Noen vil sik­kert si jeg der­for bur­de sprin- ge mye mind­re...

LØPER I HVIT SKJORTE

– Og når du løper på søn­da­ger, bru­ker du hvit skjorte?

– Ja, det er rik­tig. Så sant det ikke er for varmt. Nå på lør­dag var det for varmt. Der­for bruk­te jeg over fire ti­mer.

– Hvor mye sprin­ger du hver uke?

– Må­let er 14 mil i uka. Jeg grei­er stort sett det, men ikke når jeg er i høy­se­song med kon­kur­ran­ser. – Og hva er må­let frem­over?

AUST-AG­DER-RE­KOR­DEN

– Jeg må ha syv ma­ra­ton til i år, helst åtte. Grei­er jeg åtte, er jeg best i Aust-ag­der. Kjell Birke­land fra Aren­dal har re­kor­den med 207.

Det går nok greit. De sis­te åre­ne har Tveit del­tatt i 16 ma­ra­ton­løp hver se­song.

– Jeg sam­ler, vet du. Men bare i Nor­ge. Nå er det Sule­skard­lø­pet og Fjell­ma­ra­ton som ven­ter, sier sprin­ge­ren fra Steins­land i Birkenes.

FOTO: IVAR SKÅRE

Odd Gun­nar Tveit gra­tu­le­res etter endt ma­ra­ton num­mer 200 av Si­gurd Li­ma fra Ål­gård. Li­ma har 210 kon­kur­ran­ser i føt­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.