I kø for å byt­te klær

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Folk sto i kø i Mar­kens for å byt­te klær søn­dag. Det var et greit sted for den miljø­be­viss­te.

– Det er førs­te gang vi er med på det­te. Vi fikk vite om ar­ran­ge­men­tet via Face­bo­ok, sier ku­si­ne­ne Ma­le­ne Lie An­der­sen og Kris­ti­ane Lie som var på den år­li­ge Kles­bytte­fes­ten på Til­ste­de mat og mer.

Fædre­lands­ven­nen møt­te jen­te­ne på tak­ter­ras­sen til res­tau­ran­ten Til­ste­de mat og mer, som for an­led­nin­gen had­de blitt gjort om til et kles­mar­ked.

– Vi sy­nes det er et utro­lig bra til­tak. Her får man gitt vekk klær man ikke bru­ker len­ger. Med sli­ke ar­ran­ge­men­ter blir det et økt fo­kus på mil­jø­et, sier de.

– 134 per­soner har le­vert inn klær på for­hånd. Dis­se har fått ut­le­vert ku­pon­ger med ver­di­er, til­sva­ren­de det de har le­vert inn, sier kles­bytte­ge­ne­ral Jen­ni Myl­ly.

Ar­ran­gø­ren har satt en ver­di på va­re­ne som er le­vert inn, og del­ta­ker­ne kan bru­ke de ku­pon­ge­ne de har fått på klær man øns­ker å byt­tet til seg.

– Ar­ran­ge­men­tet går i tråd med miljø­as­pek­tet vi har her på res­tau­ran­ten. Vi øns­ker å være lo­ka­le, og vi øns­ker å ha fo­kus på mil­jø og gjen­bruk, sier Mully.

– Vil gjen­bruks­tren­den fort­set­te i åre­ne som kom­mer?

– Ja, det tror jeg ab­so­lutt. Folk har spurt oss om vi kan ar­ran­ge­re lig­nen­de mar­ke­der for barne­klær, le­ker og and­re ting, sier Myl­ly.

CHRISTINA ØSTTVEIT FOTO:

Ma­le­ne Lie An­der­sen og Kris­ti­ane Lie del­tok på Kles­bytte­fes­ten for førs­te gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.