Kreft-re­gis­ter blir di­gi­talt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen be­vil­ger drøyt 5 mil­lio­ner kro­ner til et nytt It-sys­tem for re­gist­re­ring av celle­prø­ver i liv­mor­hals­pro­gram­met.

Der­med blir det slutt på pa­pir­sys­te­met mel­lom la­bo­ra­to­rie­ne og Kreft­re­gis­te­ret, mel­der TV 2.

Re­gje­rin­gen set­ter av 5,2 mil­lio­ner kro­ner i re­vi­dert na­sjo- nal­bud­sjett til nytt Ikt-sys­tem som vil gjø­re det mu­lig for alle la­bo­ra­to­ri­er å sjek­ke celle­prø­ver til­ba­ke i tid. Det vil bed­re mu­lig­he­te­ne for å opp­da­ge ure­gel­mes­sig­he­ter. Syste­met har ikke vært godt nok, sier Tone Trø­en, helse­po­li­tisk tals­kvin­ne i Høy­re.

– Man går glipp av his­to­rik­ken i prøve­ta­kin­gen, og det er en av år­sa­ke­ne til at noen kvin­ner fak­tisk ut­vik­ler kreft selv om de er scre­en­et, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.