Vill­rein­stam­men i Nord­fjel­la skal slak­tes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Land­bruks­mi­nis­te­ren har gitt sin til­slut­ning til Mat­til­sy­nets an­be­fa­ling om å ta ut hele vill­rein­stam­men i Nord­fjel­la for å hind­re spred­ning av skrante­syke.

Det in­ne­bæ­rer at bort­imot 2.000 rein – det vil si 10 pro­sent av den nors­ke vill­rein­stam­men – vil bli slak­tet ned, og hele om­rå­det lagt øde i man­ge år.

Land­bruks­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) me­ner an­be­fa­lin­gen om ned­slak­ting bør føl­ges, men set­ter noen pre­mis­ser.

Det må ut­ar­bei­des en plan in­nen 1. mai nes­te år som be­skri­ver den prak­tis­ke gjen­nom­fø­rin­gen, frem­drifts­plan og re­le­van­te smitte­fore­byg­gen­de til­tak.

– Til­ta­ke­ne må inn­ret­tes slik at sa­ne­rings­pe­rio­den blir så kort som mu­lig. Gjen­nom­fø­rin­gen må iva­re­ta hen­syn til dyre­vel­ferd og blant an­net ta høy­de for at en bør unn­gå ut­tak av høy­d­rek­ti­ge dyr, opp­ly­ser Land­bruks­de­par­te­men­tet.

Det skal også ut­ar­bei­des en kon­kret plan for å byg­ge opp igjen vill­rein­stam­men i Nord­fjel­la så snart som mu­lig. Det skal vur­de­res om det er mu­lig og fag­lig for­svar­lig å re­etab­le­re en stam­me før det er gått fem år etter at ut­ta­ket er av­slut­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.