Pu­tin vil job­be med Macron mot ter­ror

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin gra­tu­le­rer Em­ma­nu­el Macron med valg­sei­e­ren og hå­per de to kan sam­ar­bei­de om å be­kjem­pe ter­ror og vol­de­lig eks­tre­mis­me.

I sin førs­te ut­ta­lel­se etter at det søn­dag var klart at Macron had­de vun­net pre­si­dent­val­get i Frank­ri­ke, sen­der Pu­tin en opp­ford­ring til Macron om å «byg­ge bro over dype split­tel­ser».

– Frank­ri­kes inn­byg­ge­re har gitt deg an­sva­ret å lede lan­det i en vanskelig pe­rio­de for Euro­pa og hele ver­den. Den øken­de trus­se­len om ter­ror og vol­de­lig eks­tre­mis­me føl­ges av en es­ka­le­ring av lo­ka­le kon­flik­ter og de­sta­bi­li­se­ring av hele re­gio­ner. Un­der sli­ke for­hold er det sær­lig vik­tig å over­vin­ne gjen­si­dig mis­til­lit og gå sam­men for å sik­re in­ter­na­sjo­nal sta­bi­li­tet og sik­ker­het, he­ter det i gra­tu­la­sjons­te­le­gram­met fra den rus­sis­ke pre­si­den­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.