Den som vil ha en sterk merke­vare om ti år, er nødt til å job­be hardt med bære­kraft. Hvis ikke er det over og ut.

Storm­berg-grün­der Stei­nar J. Ol­sen ut­ford­rer and­re i merke­vare­byen Kris­tian­sand til å satse så det mon­ner på bære­kraft.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Kris­tian­sand har en rek­ke kjen­te merke­va­rer. Fle­re av dem er eid av en­kelt­per­soner el­ler fa­mi­li­er som gjer­ne ten­ker leng­re fra menn til nes­te kvar­tals­re­sul­tat pre­sen­ta­sjon. D eter bra, for her trengs lang­sik­tig sat­sing; det grøn­ne skif­tet er i gang. Den som vil ha en sterk merke­vare også om ti år, er nødt til å job­be hardt med bære­kraft. El­lers er det over og ut, sier Stei­nar J. Ol­sen (46).

Han er grün­der, ene­ei­er og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos sports-og turt øy pro­du­sen­ten Storm­berg. I 2014, 2015 og 2016 gikk be­drif­ten helt til topps i Skan­di­na­vias størs­te bran­sje­un­der­sø­kel­se om bære­kraft, Sust ai- nab­le Brand Index, «den bære­kraf­ti­ge merke­vare­in­dek­sen». I 2017 ble det imid­ler­tid «bare» sølv på Storm­berg. Helt til topps gikk Ti­ne, som for øv­rig tok sølv de tre åre­ne Storm­berg fikk gull.

– Vi fikk like man­ge stem­mer i 2017 som i 2016, men Ti­ne fikk enda fle­re i år, for­kla­rer Stei­nar J. Ol­sen, uten å vir­ke be­syn­der­lig de­pri­mert.

KASTER HANSKEN

Nå ut­ford­rer Ol­sen and­re av Kris­tian­sands merke­vare­inne­ha­ve­re på bære­kraft­sat­sing. Han for­tel­ler om er­fa­rings­ut­veks­ling og an­net sam­ar­beid med Dyre­par­ken og Hen­nig-ol­sen Is om te­ma­et, men ser gjer­ne at fle­re en­ga­sje­rer seg.

– Jeg er åpen for inn­spill og sam­ar­beid, men hver en­kelt må fin­ne sin måte å gjø­re det på. For oss har med­lem­skap i Ini­tia­tiv for etisk han­del (se fakta­ram­me) vært nyt­tig, sier han – og kon­sta­te­rer at Kris­tian­sand har tra­di­sjo­ner for im­port og in­ter­na­sjo­nal han­del. Da duk­ker raskt navn som Nett­han­de­len, Scan Tra­de (i Vennesla!), Beck­mann og Next Sport opp. In­nen næ­rings­mid- del­bran­sjen kan det være Sør­landschips og Sa­ri­tas i til­legg til Hen­nig-ol­sen Is, mens Nor­ges­ener­gi og Los jo kon­kur­re­rer friskt i strøm­mar­ke­det. (Se fakta­ram­me.)

KLIMANØYTRALE

Stei­nar J. Ol­sen for­tel­ler gjer­ne hva Storm­berg selv fore­tar seg for å sik­re bære­kraft.

– Vi har vært klimanøytrale si­den 2008. Det be­tyr at vår virk­som­het ikke bi­drar til glo­bal opp­var­ming. Mye drei­er seg om å kut­te ut­slipp, be­nyt­te for­ny­bar ener­gi hvor det er mu­lig, og re­sir­ku­le­re teksti­ler. Vi bi­drar til at pro­du­sen­te­ne våre i Ki­na, del­vis i Bang­la­desh, kilde­sor­te­rer. Vi frak­ter va­rer med båt i ste­det for fly. Et­ter­som vi ikke kla­rer å bli 100 pro­sent klimanøytrale i egne ak­ti­vi­te­ter, kjø­per vi klima­kvo­ter som vei­er opp. Den førs­te ti­den var de knyt­tet opp mot vind­kraft­pro­duk­sjon i Ki­na, nå be­sør­ger de rent bren­nen­de hus­hold­ning sov­ner i Ma­li. D eter bra for bå­de klimao g helse, for­kla­rer Ol­sen. Han leg­ger til:

– Vi har brukt noen mil­lio­ner kro­ner på sli­ke ikke-lov­på­lag­te til­tak og er­kjen­ner sann­he­ten i Gro Har­lem Brundt­lands ut­sagn om at «for­uren­ser skal be­ta­le». Selv med kjempe­flin­ke kon­kur­ren­ter me­ner vi sat­sin­gen ska­per en vinn-vinn-si­tua­sjon; bære­kraft har også en kom­mer­si­ell side og for­bru­ker­ne mer­ker seg hvem som sat­ser.

OPPRINNELSE S GARANTI

– Vi kan ikke ga­ran­te­re den nor­dis­ke kraft­mik­sen full­sten­dig fri for kull- og atom­kraft, men den er i all ho­ved­sak ba­sert på vann­kraft. Og man­ge av våre kun­der slår til på til­bu­det om opprinnelse s garanti. Det in­ne­bæ­rer at de bi­drar til ut­byg­ging av for­ny­ba­re energi­kil­der gjen­nom et lite på­slag på den må­ned­li­ge reg­nin­gen, for­tel­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hans-erik Rams­dal hos Nor­ges­ener­gi – be­ty­de­lig ak­tør i det nors­ke strøm­mar­ke­det og merke­vare fra Kris­tian­sand.

Slik ar­bei­der alt­så Nor­ges­ener­gi med bære­kraft. En an­nen merke­vare, fra en helt an­nen bran­sje, er de in­dis­ke fer­dig­ret­te­ne fra Sa­ri­tas, per­soni­fi­sert ved Sa­ri­ta Se­hj­pal. Etter at hun og fa­mi­li­en solg­te Sa­ri­tas-merke­va- ren til Ork­la i 2012, har hun vært an­satt som pro­dukt­ut­vik­ler, pro­duk­sjons­sjef og mar­keds­mes­sig front­fi­gur.

– Én ting har jeg sett klart og ty­de­lig, nem­lig at Ork­la sat­ser knall­hardt på bære­kraft. De har vir­ke­lig skjønt hvor vik­tig det er, for­tel­ler Sa­ri­ta fem år se­ne­re.

Sis­sel Lei­re er ho­ved­ei­er og styre­le­der i en­tre­pre­nør­kon­ser­net Kru­se Smith. Her er et lite ut­drag fra en kro­nikk hun had­de på trykk i Fædre­lands­ven­nen i mars 2016:

«(...) Cor­po­rate Soci­al Re­spon­s­i­bi­li­ty (CSR) er et be­grep som om­fat­ter be­drif­tens sam­funns­an­svar. For meg hand­ler CSR om fle­re bunn­lin­jer, en­ga­sje­ment for fel­les­ska­pet, gode fi­nans­plas­se­rin­ger, kryd­ret med god, gam­mel­dags fi­lan­tro­pi. Grunn­la­get for å ut­øve sam­funns­an­svar er trygg øko­no­misk drift. Tje­ner du ikke pen­ger, har du ikke pen­ger å gi. Så en­kelt er det. (...)»

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Storm­berg-grün­der Stei­nar J. Ol­sen me­ner at be­drif­ter som ikke job­ber hardt med sin bære­kraft, vil være borte om bare ti år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.