FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Bære­kraft­in­deks og Ini­tia­tiv for etisk han­del

● Årets ut­ga­ve av Sustainable Brand Index frem­kom­mer etter at 32.000 men­nes­ker i de skan­di­na­vis­ke lan­de­ne er blitt in­ter­vju­et om to­talt 837 merke­va­rer.

● Ny­lig del­tok Storm­berg og Kru­se Smith på årets kon­fe­ran­se om etisk han­del i Oslo. Re­gje­rin­gen ar­bei­der med et for­slag til ny etikk­lov som ven­te­lig vil inne­hol­de på­legg om åpen­het om hele le­ve­ran­dørog verdi­kje­den.

● Blant med­lem­me­ne i Ini­tia­tiv for etisk han­del (IEH) er Brands­dal Group (som blant an­net om­fat­ter Nett­han­de­len), Fel­les­kjø­pet Ro­ga­land Ag­der, Gosh Nor­ge, Hen­nigOl­sen Is, Kris­tian­sand Dyre­park, Kris­tian­sand kom­mu­ne, Kru­se Smith Entre­pre­nør, Next Sport, Sa­bel­tann­pro­duk­ter, Scan Tra­de og Storm­berg.

● Iføl­ge egen hjemme­side skal Ini­tia­tiv for etisk han­del «frem­me an­svar­li­ge le­ve­ran­dør­kje­der slik at in­ter­na­sjo­nal han­del bi­drar til å iva­re­ta men­nes­ke- og ar­beids­ta­ker­ret­tig­he­ter, bære­kraf­tig ut­vik­ling og for­svar­lig miljø­hånd­te­ring.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.