– Fort­satt tøft, men ak­ti­vi­te­ten har økt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Det er et klart mis­for­hold mel­lom hva som er blitt lett etter og fun­net av olje offshore på den ene si­den, og hva som er tatt ut på den and­re. IDAR HILLERSØY, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Siem Offshore

Idar Hil­lers­øys opp­sum­me­ring av førs­te kvar­tal 2017 for Siem Offshore: – Mar­ke­det er fort­satt tøft, men ak­ti­vi­te­ten har økt.

– Vi har en gjeng her i Kris­tian­sand som er utro­lig flin­ke til å skaf­fe job­ber på ste­der som en nor­malt ikke ten­ker på, så som Ar­gen­ti­na, Ca­na­da og Sak­ha­lin (en rus­sisk øy nord for Ja­pan, red.anm.). De ut­gjør vårt Cent­re

of Ex­cel­len­ce, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Idar Hillersøy i Siem Offshore.

Man­dag pre­sen­ter­te det børs­no­ter­te, og sam­ti­dig Kris­ti­an Siem-do­mi­ner­te off­shore­re­de­ri­et på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand rap­por­ten for førs­te kvar­tal 2017. Her er de mest sen­tra­le tal­le­ne, reg­net ut etter dol­lar­kurs 8,63 og med til­sva­ren­de tall fra sam­me pe­rio­de i fjor i pa­ren­tes:

– BYGD FOR MAN­GE SKIP

– In­nen sup­ply vil det være ut­ford­rin­ger i lang tid frem­over. Det er sim­pelt­hen bygd for man­ge skip. Hel­dig­vis harv i« bare »12 platt­form­for­sy­nings skip, hvor­av ett i opp­lag, be­mer­ker Idar Hillersøy.

To­talt be­står Siem-flå­ten av 45 skip. Fire av dem lå i bøy­ene per 31. mars. Av de ti svæ­re an­ker-hånd­te­rings­far­kos­te­ne (AHTSer), var to i opp­lag, mens to and­re fikk til­dels lang­va­ri­ge opp­drag i lø­pet av kvar­ta­let. Flå­tens lys­punkt er for øv­rig «The Siem Duo»: Siem Moxi og Siem Aime­ry. De to spe­sial­ski­pe­ne for ka­bel­leg­ging og an­net ar­beid knyt­tet til offshore vind­far­mer er full­book­et i lang tid frem­over.

– Mar­ke­det for offshore vind er litt i mot­fase til offshore olje og gass, kon­sta­te­rer Siem-sje­fen.

– Apro­pos: Fryk­ter du den nord­ame­ri­kans­ke ski­fer­ol­jen, som kan se ut til å knek­ke en­hver olje­pris­opp­gang?

– Jeg er nok be­kym­ret på kort sikt. Men ikke på lang sikt. Ver­dens energi­be­hov til­sva­rer seks gan­ger Saudi-ara­bias re­ser­ver. Det er et klart mis­for­hold mel­lom hva som er blitt lett etter og fun­net av olje offshore på den ene si­den, og hva som er tatt ut på den and­re. Så en høy­ere ak­ti­vi­tet sim­pelt­hen pres­ser seg fram. Når det er sagt, kan det være at 50 dol­lar fa­tet skal være den nye nor­ma­len. Og da må vi kun­ne leve med det, fast­slår Idar Hillersøy.

FINANSENE På PLASS

Pa­ral­lelt med at sta­ben i Kris­tian­sand stre­ver med å skaf­fe øko­no­misk bære­kraf­ti­ge opp­drag, kan re­deri­le­del­sen og Kris­ti­an Siem huke av for å ha knek­ket noen fi­nan­si­el­le nøt­ter. Sær­lig gjel­der det at lån­gi­ver­ne til to ob­li­ga­sjons­lån har gått med på for­len­get løpe­tid og let­te i be­tin­gel­se­ne. For å få det til, har Kris­ti­an Siem stilt opp med 190 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er hel­dig­vis på plass. Og det må vel være lov å be­mer­ke at Siem Off­shores fi­nan­si­el­le si­tua­sjon er ri­me­lig bra i for­hold til hva vi ser hos en del and­re i bran­sjen, sier Hillersøy.

Oslo Børs føl­ger ham bare et styk­ke på vei. Siem Off­shores bok­før­te egen­ka­pi­tal på 4,6 mil­li­ar­der kro­ner per 31. mars, verd­set­tes kun til 1,7 mil­li­ar­der på bør­sen. Da må det imid­ler­tid leg­ges til at sel­ska­per med en så to­talt do­mi­ne­ren­de ak­sjo­nær som Kris­ti­an Siem er, nor­malt straf­fes for nett­opp det.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Idar Hillersøy er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Siem Offshore og ser ikke for seg noen snar­lig mar­keds­bed­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.