Styrk mat­pro­duk­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - MENING -

En sta­dig øken­de be­folk­ning i Nor­ge gjør at vi må øke mat­pro­duk­sjo­nen, ikke sen­ke den.

●● Da må vi ta vare på all jor­da vi har for å pro­du­se­re mat på. Aust Ag­der bygde­kvinne­lag me­ner at alt for mye mat­jord byg­ges ned. I Aust Ag­der fyl­ke har det fra 2007 til 2015 blitt 837 de­kar mind­re pro­duk­tivt are­al, det­te er dyr­ka jord i drift. Det har vi ab­so­lutt ikke råd til.

Nors­ke for­bru­ke­re set­ter pris på mat pro­du­sert i Nor­ge. Våre 13.500 med­lem­mer i Nor­ges bygde­kvinne­lag ber dere om å ta an­svar for å be­skyt­te den sto­re ver­di­en, som et pro­duk­tivt jord­bruks­are­al re­pre­sen­te­rer. Den­ne ver­di­en kan ikke må­les i pen­ger på sam­me måte som en ut­byg­gers ras­ke øko­no­mis­ke ge­vinst, men det kan må­les i ev­nen til selv­for­sy­ning for fram­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner. Stor­sam­fun­net må stå opp for den­ne ver­di­en, som er verd uen­de­lig mye mer enn nå­ti­dens øko­no­mis­ke ge­vinst.

Vi vil ha mat pro­du­sert på norsk jord der det er mu­lig – og vi vil ha mer av den. Vår evne til selv­for­sy­ning av mat fra jord­bru­ket er un­der press. Sta­ti­stikk vi­ser at over 1 million de­kar dyr­ka og dyrk­bar jord er om­dis­po­nert i Nor­ge de sis­te 50 åre­ne. Bare i pe­rio­den 2005 – 2011 ble det om­dis­po­nert over 50000 de­kar dyr­ka jord til and­re for­mål enn land­bruk. Mat­jor­da byg­ges ned i en takt, som ikke er bære­kraf­tig for frem­ti­den. In­fra­struk­tur, han­del, næ­ring og bo­li­ger plas­se­res for en­kelt på fla­te jor­der, men kan like godt plas­se­res på stein­grunn, ikke dyrk­ba­re skrå­nin­ger og i skogs­om­rå­der. Myn­dig­he­te­ne tar ikke for­valt­nings­job­ben al­vor­lig nok. En mer sen­tral sty­ring er nød­ven­dig for å hånd­heve jord­ver­net.

Aust Ag­der bygde­kvinne­lag kre­ver at po­li­ti­ker­ne i Aust Ag­der fyl­ke job­ber har­de­re for å be­skyt­te mat­jor­da. Vi øns­ker oss en null­vi­sjon for ned­byg­ging. ASTRID M. GAVLEN, Aust-ag­der bygde­kvinne­lag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.