Bra, Per Fronth!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fra en nabo­kom­mu­ne skal en nø­dig blan­de seg inn i en brenn­bar kunst­dis­ku­sjon i Kris­tian­sand, en kan jo svi fing­re­ne.

Men si­den Stor­tin­get nå en­gang har be­stemt at Søg­ne og Song­da­len snart skal for­enes med ”Byen”, som vi kal­ler dere, så tar jeg sjan­sen. Alt­så, som en fram­ti­dig bor­ger: Jeg syn­tes det som Per Fronth skrev for­le­den (2. mai) var rik­tig in­ter­es­sant, jeg. Det had­de vyer!

Til kri­ti­ke­re av or­ga­ni­sa­sjons- og di­rek­tør­pro­sjek­tet: Det­te går sik­kert fint, selv om dere ikke var fornøyd med Reidar Fugle­stad som adm. di­rek­tør i inn­led­nings­fa­sen, for ikke å snak­ke om løn­na. Når det er sagt, gri­per jeg fatt i og ut­dy­per et av Fronths ar­gu­men­ter: ”Og, hvor­dan for­vand­let ikke Gug­gen­heim-mu­se­et spans­ke Bil­bao?”

Jeg har vært der to gan­ger, se­nest nå for tre uker si­den. Et fan­tas­tisk bygg, og da me­ner jeg fan­tas­tisk, fylt til ran­den med mo­der­ne kunst. Vi had­de en glim­ren­de guide. Hva han for­tal­te, må da for­res­ten være ver­dens bes­te ek­sem­pel på at kul­tur løn­ner seg. I 1997, sa han, var bas­kis­ke Bil­bao en skit­ten, svært for­uren­set og av­legs in­du­stri­by på vei ned­over. Da tan­ken om et Gug­gen­heim kom opp, vend­te de fles­te tom­me­len mot­satt vei. Men mu­se­et kom. Så si­te­rer jeg fra en­gelsk Wiki­pe­dia: ”Al­most im­me­dia­te­ly af­ter its ope­ning, the Gug­gen­heim Bil­bao beca­me a po­pu­lar tou­rist at­trac­tion, dra­wing vi­si­tors from around the glo­be. In its first three years, al­most 4 million tou­rists vi­sited the mu­se­um, hel­ping to ge­ne­rate about € 500 million in eco­no­mic ac­ti­vity. The re­gio­nal coun­cil es­ti­mated (an­slo) that the mo­ney vi­si­tors spent on ho­tels, res­tau­rants, shops and trans­port al­low­ed it to col­lect € 100 million in taxes, which more than paid for the buil­ding cost.” (Kon­sen­trat: Mu­se­et be­tal­te seg inn etter bare fire år). Fle­re på grup­pa vår sa øye­blik­ke­lig at de vil­le hjem og an­be­fa­le Bil­bao for sine ven­ner.

Noen ting til: Dere som skal plan­leg­ge bru el­ler tun­nel over til Hid­ra ved Flekke­fjord, dra til Bil­bao. Se om dere kan bru­ke ide­en til ”Trans­por­ter­brua” over elva Ner­vion og byg­ge en slik over Hidra­sun­det. Kon­struk­sjo­nen var fra ca. 1890 og fun­ger­te frem­de­les ut­mer­ket. Alle som så den, var im­po­nert, bå­de over bygge­må­ten og ef­fek­ti­vi­te­ten. Glem tunel­len, glem brua. Lag ei ”Trans­por­ter­bru”, det blir svært mye bil­li­ge­re. Så nev­ner jeg bare i forbi­far­ten at det var en­gang en ung grün­der i Kris­tian­sand som fore­slo en Je­sus-fi­gur på Ring­knu­den. Noen ble

❞ Kris­tian­sand er ikke bare Bar­nas by, den er på vei til å bli en val­farts­by for kunst­els­ke­re.

enda sin­te­re for det for­sla­get enn for en viss di­rek­tør­stil­ling, selv om, hvor­for det, Je­sus er da den størs­te per­son som har levd. I Bil­bao skjem­mes de imid­ler­tid ikke. Der har de for­gyl­te Je­sus-er i fle­re av de størs­te rund­kjø­rin­ge­ne, an­slags­vis 25 me­ter høye, med sok­ke­len. Så Bil­bao er jam­men en spen­nen­de by!

Men Kris­tian­sand da? Det er ikke til å be­gri­pe at de tris­te tår­ne­ne der ute på Silo­kaia, der Per Åsen og jeg bo­ta­ni­ser­te spen­nen­de mølle­plan­ter for 50 år si­den, skul­le bli et ene­stå­en­de kunst­pro­sjekt av Euro­pa-klas­se, med en di­rek­tør fra... Dyre­par­ken! Det over­gikk vår vil­les­te fan­ta­si. Lyk­ke til med pro­sjek­tet. Kris­tian­sand er ikke bare Bar­nas by, den er på vei til å bli en val­farts­by for kunst­els­ke­re. En god drøm. Så hå­per jeg vir­ke­lig at man­ge av de besøkende også da en gang kun­ne ta en rute­båt til Ny-helle­sund for å se noe minst like fint: Et Olavs-ka­pell på Ka­pell­øya, teg­net av den ver­dens­be­røm­te ar­ki­tek­ten Sver­re Fehn!

JOSTEIN ANDREASSEN

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Per Fronths inn­spill i de­bat­ten om kunst­si­lo­en had­de vyer, skri­ver inn­sen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.