Flytt am­bas­sa­den til Je­ru­sa­lem

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Do­nald Trump har lo­vet å flyt­te den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­den i Is­rael fra den is­ra­els­ke bade­byen Tel Aviv til Is­ra­els ho­ved­stad Je­ru­sa­lem.

●● Nor­ge bør også flyt­te vår am­bas­sa­de. Det er van­lig prak­sis i norsk uten­riks­tje­nes­te at nors­ke am­bas­sa­der plas­se­res i et lands ho­ved­stad. Je­ru­sa­lem er Is­ra­els ho­ved­stad.

Is­rael fikk kon­trol­len over Je­ru­sa­lem for 50 år si­den etter at Is­rael i 1967 slo til­ba­ke det jor­dans­ke an­gre­pet mot Is­rael. I den pe­rio­den Jor­dan kon­trol­ler­te de øst­li­ge de­le­ne av Je­ru­sa­lem, in­klu­dert Klage­mu­ren, fra 1948 frem til 1967, ble jø­der nek­tet til­gang til sine hel­li­ge ste­der. En slik si­tua­sjon bør Den nors­ke re­gje­rin­gen føle seg for­plik­tet til å unn­gå for frem­ti­den. Der­for bør sig­na­let være at hele Je­ru­sa­lem er Is­ra­els ho­ved­stad og til­hø­rer Is­rael.

Men en norsk am­bas­sade­flyt­ting be­tyr li­ke­vel ikke nød­ven­dig­vis det sam­me som å ta stil­ling til for­del for de is­ra­els­ke po­si­sjo­ne­ne i frem­ti­di­ge for­hand­lin­ger mel­lom pa­le­sti­ner­ne og Is­rael om Je­ru­sa­lems sta­tus.

Plas­se­res am­bas­sa­den i de vest­li­ge de­le­ne av byen vil det være en helt nøy­tral hand­ling. Det som er ille er at Nor­ge i dag ikke for­hol­der seg nøy­tralt til spørs­må­let om hvem som har ret­ten til å sty­re over Øst Je­ru­sa­lem, in­klu­dert jø­de­nes hel­ligs­te sted. Vi støt­ter i prak­sis pa­le­sti­ner­ne. Had­de vi flyt­tet vår am­bas­sa­de til Øst Je­ru­sa­lem vil­le vi støt­tet Is­rael. Vest Je­ru­sa­lem er selv­sagt en helt nøy­tral am­bas­sade­plas­se­ring.

Det er vik­tig for de kom­men­de freds­for­hand­lin­ge­ne at vis­se grunn­leg­gen­de prin­sip­per leg­ges i bunn og ak­sep­te­res av beg­ge par­ter. Den nors­ke re­gje­rin­gen bør der­for sig­na­li­se­re at Is­ra­els su­ve­re­ni­tet over Je­ru­sa­lem er en stabbe­stein som ikke kan flyt­tes, og at et slikt prin­sipp må god­kjen­nes av de pa­le­stins­ke le­der­ne for å kom­me vi­de­re i freds­for­hand­lin­ge­ne. Sub­si­diært bør vi i alle fall slut­te med å støt­te pa­le­sti­ner­nes krav. Det fø­rer kun til at de nek­ter å gi etter i for­hand­lin­ge­ne, si­den de vet at de har ver­dens­sam­fun­net, in­klu­dert Nor­ge, i ryg­gen. Det lå­ser fast alle for­hand­lin­ger om en freds­løs­ning. MAKVAN KASHEIKAL, leder av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.