Jobb­ga­ran­ti

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nor­ge tren­ger jobb­ga­ran­ti for men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne.

●● De­mo­kra­te­ne i Nor­ge ser det som svært vik­tig at men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne har rett til ar­beid som alle and­re.

Det­te er noe FFO også til en­hver tid prø­ver å for­mid­le. Det er et fak­tum at de al­ler fles­te men­nes­ker med funk­sjons­ned­set­tel­ser øns­ker å være i ar­beid, men til­bu­det er for lite i for­hold til alle de som øns­ker et slikt til­bud.

I da­gens opp­lys­te sam­funn så bør alle være kla­re over at det å ha ned­satt funk­sjons­evne ikke er ens­be­ty­den­de med å ha ned­satt ar­beids­evne. De­mo­kra­te­ne øns­ker at re­gje­rin­gen sna­rest leg­ger opp til et til­bud gjen­nom NAV som øker yr­kes­del­ta­kel­sen for per­soner med ned­satt funk­sjons­hem­ming og kro­nisk syke.

I det­te lig­ger det selv­føl­ge­lig også kom­pen­se­ren­de til­tak som un­der­støt­ter or­di­nær ar­beids­livs­del­ta­kel­se. Det kan og skal ikke være slik i et av ver­dens ri­kes­te land at man ikke har råd til å gi men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne et til­bud til­pas­set den en­kel­tes ar­beids­evne. Det har selv­sagt stor be­tyd­ning for de men­nes­ke­ne det­te be­rø­rer at man får kom­me seg ut i ar­beids­li­vet iste­den­for å sit­te hjem­me. Her har po­li­ti­ker­ne, sta­ten, fyl­ket, kom­mu­ne­ne og det pri­va­te næ­rings­liv en jobb å gjø­re for å få fle­re job­ber til men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne. VIDAR KLEPPE OG JORUNN AASELLE OL­SEN,

1. og 3. stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.