Nor­ges rol­le i Midt­østens ter­ror

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ser i Fædre­lands­ven­nen 29. april: Norsk Folke­hjelps leder øns­ker mer øko­no­misk støt­te til sin og til Pa­le­sti­na ara­ber­nes un­der­hold.

●● Un­der­teg­ne­de stil­ler spørs­mål, med ut­gangs­punkt i den uav­hen­gi­ge pres­se: For ca. 12 år si­den ble det i spørre­ti­men i Stor­tin­get stilt spørs­mål og med do­ku­men­ta­sjon fra SM A (Sen­ter mot anti­se­mit­tis­me) om blant an­net bruk av lære­bø­ker med til dels sterk anti-is­ra­elsk og anti­se­mit­tisk inn­hold. Jfr. Tysk­land i 1930 tal­let. Den så­kal­te Blut und Bo­den – fi­lo­so­fi­en, den er for lengst etab­lert som pen­sum i pa­le­stins­ke barne­sko­ler fi­nan­siert fra euro­pe­is­ke re­gje­rin­ger. I mel­lom­ti­den har Nor­ge og and­re vest­li­ge land fort­satt

å ut­be­ta­le mil­li­ard­be­løp til de pa­le­stins­ke selv­sty­re myn­dig­he­te­ne i på­ven­te av at de skal set­te seg til for­hand­lings­bor­det og uten and­re vil­kår enn hva de un­der­skrev i Oslo-av­ta­le­ne, frem­for­hand­le en freds­av­ta­le med Is­rael.

I mer enn 20 år har de unn­dradd seg de for­plik­tel­se­ne de på­tok seg i 1995 som vil­kår for selv­sty­re, men frem­de­les mot­tar de den øko­no­mis­ke støt­ten som var ment å skul­le let­te opp­ret­tel­sen av en fun­ge­ren­de pa­le­stinsk stat. I dag er der in­gen­ting i de selv­styr­te om­rå­de­ne som ty­der på at pa­le­sti­ner­ne og de­res le­de­re har til hen­sikt å opp­ret­te en stat som le­ver side om side i fred og sik­ker­het med den jø­dis­ke sta­ten. Tvert om det kom­mer sta­dig ny in­for­ma­sjon om at det stikk mot­sat­te er til­fel­le. Og nå leg­ger ikke en gang pa­le­sti­ner­nes øvers­te po­li­tis­ke le­del­se skjul på at det er øde­leg­gel­se av Is­rael som er må­let med de­res virk­som­het, ikke en freds­av­ta­le med Is­rael, som de vet at in­gen pa­le­stinsk leder vil over­le­ve. Det sit­ten­de PLO re­gi­met kom­mer der­for ald­ri til å an­er­kjen­ne en jø­disk stats rett til å ek­sis­te­re. Oslo pro­sjek­tet er der­for død­født og pro­sjek­tet må skrin­leg­ges før det kos­ter enda fle­re men­neske­liv! I sin tid som uten­riks­mi­nis­ter men­te Jo­nas Gahr Stø­re til og med at PLO – re­gi­met” er blitt en mo­dell for and­re ut­vik­lings­land”.

In­gen­ting kun­ne være fjer­ne­re fra sann­he­ten. Nå­væ­ren­de uten­riks­mi­nis­ter har lo­vet å ta opp pro­ble­met med av­løn­ning av døm­te ter­ro­ris­ter, i føl­ge media Kr. 25,000,- pr. ter­ror­hand­ling. Men han har til nå ikke vist ver­ken mot el­ler handle­kraft når det gjel­der fi­nan­sie­ring av ter­ror­virk­som­het for øv­rig. Har jeg for­stått nevn­te media rett gir Nor­ge Kr.1,1 mil­li­ard til bø­ker, ku­ler og krutt. Det som for­und­rer oss er hvor mye og grun­dig in­for­ma­sjon uten­riks­mi­nis­te­ren tren­ger før også han opp­da­ger at hele inn­sat­sen de sis­te 25 år har bi­dradd til å for­ster­ke kon­flik­ten, og gjø­re en to­stats-løs­ning umu­lig?

TO­RE E. OL­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.