Frp ved­tok anti­jø­disk lov

Faedrelandsvennen - - MENING -

Så skul­le det skje på Frps lands­møte, 06.05.17: par­ti­et vil for­by ri­tu­ell om­skjæ­ring av gut­ter slik den jø­dis­ke lov på­byr.

●● Hvis det­te blir norsk lov, er Nor- ge det førs­te lan­det i ver­den som inn­fø­rer et slikt for­bud. Det vil­le være å vi­dere­føre straffe­for­føl­gel­se av jø­der i Nor­ge. Med and­re ord: en ny inn­fø­rel­se av jøde­pa­ra­gra­fen i Nor­ge. Det­te er å mot­ar­bei­de den re­lions­fri­het jø­de­ne også skal nyte godt av. I ca.4000 år har de vært ly­di­ge mot Gud ved å prak­ti­se­re det pakts­tegn Han påla fed­re­ne ved Abra­ham: en gutt skal om­skjæ­res på den 8 leve­dag! Det ble og blir prak­ti­sert hos jø­de­ne. Je­sus ble som jøde­gutt om­skå­ret på den 8.dag.

Selv har jeg skre­vet mot de iv­rigs­te for­kjem­per­ne mot den Gud-på­lag­te om­skjæ­ring i fle­re år nå. Jen­ny Klin­ge fra Sp har stått på, og det sam­me har barne­om­bu­det gjort. De vil ha bort den ri­tu­el­le om­skjæ­rin­gen. Har de ikke for­stått at det­te hand­ler om å di­ri­ge­re re­li­gions­fri­he­ten til and­re folke­grup­per? Når det gjel­der den medi­sins­ke si­den av sa­ken: hvor­for har mot­stan­der­ne ikke se­riøst un­der­søkt de man­ge ob­jek­tivt be­skrev­ne go­de­ne ved mann­lig om­skjæ­rel­se: Langt fær­re kvin­ner som er gift med om­skår­ne menn har liv­mor­hals-kreft. Det sam­me gjel­der de som er i fare­so­nen for å få HIV og så ut­vik­le Aids. Det­te bur­de medi­si­ne­ren som er barne­om­bud un­der­sø­ke, før hun brin­ger ny­he­ter fra Riks­hos­pi­ta­let Kø­ben­havn om uhell ved føl­ger av nå­væ­ren­de om­skjæ­rings­prak­sis. Hvor­for har en hel­ler ikke un­der­søkt om hvor­for den mest guns­ti­ge dag for den­ne om­skjæ­rel­se er den 8. da­gen, da blo­det hos den ny­fød­te er best eg­net for inn­gre­pet p.g.a. blo­dets koa­gu­le­rings­sta­tus.

Ver­re er det at et po­li­tisk par­ti som Frp er så his­to­rie­løs og mang­ler ele­men­tær kunn­skap. Tormod Over­land fra Sør-trøn­de­lag fore­slo for­bu­det ,og bruk­te føl­gen­de ar­gu­men­ta­sjon: Nor­ge har et klart for­bud mot om­skjæ­ring av jen­ter. Nå er det på tide å stille opp for gutte­bar­na. Har ikke Over­land og and­re lært at om­skjæ­ring av jen­ter er en for­bry­tel­se, og kan ikke sam­men­lik­nes med om­skjæ­ring av gut­ter. Har ikke Frp en ju­rist som kan opp­ly­se par­ti­et at det er minst et At­lan­ter­hav mel­lom kjønns­lem­les­tel­se ( jen­ter) og ri­tu­ell om­skjæ­rel­se av for­hud­en hos 8 da­gers gut­ter? Det kan gå hett for seg ved av­stem­nin­ger. Siv Jen­sen stem­te feil! Hun stem­te for for­sla­get. Det gjel­der å føl­ge med! Men al­ler verst er det at Nor­ge fort­set­ter år etter år og dri­ve anti-jø­disk kamp. Er det­te den enes­te må­ten anti­se­mit­te­ne kan gjø­re Nor­ge jøde-rent: for­by de­res re­li­gion? JAN PEDERSEN, Søg­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.