Ni­to vil ha like­stil­ling

Faedrelandsvennen - - MENING - MALINI S. ESPELAND, Av­de­lings­le­der, NI­TO Vest-ag­der

I år er det tred­je gang at Ni­to har gått i 1. mai tog i Kris­tian­sand. Vi del­tar for­di vi me­ner at sam­funns­mes­si­ge ut­ford­rin­ger best kan lø­ses med sam­ar­beid.

Og det er det vi mar­ke­rer hver 1. mai: sam­hold og sam­ar­beid på tvers av fag­or­ga­ni­sa­sjon, kjønn, et­ni­si­tet og leg­ning. Vår re­gion er pre­get av fort­satt høy ar­beids­le­dig­het, den er fak­tisk his­to­risk høy. Og lang­tids­le­dig­he­ten blant in­ge­ni­ø­rer øker. Så det er vir­ke­lig be­hov for sam­ar­beid.

Jeg er gans­ke unik. Det hand­ler om at jeg er kvin­ne, hund­re pro­sent yr­kes­ak­tiv og in­ge­ni­ør. I til­legg er jeg mor, og man­nen min job­ber fullt. Det­te gjør meg, og fa­mi­li­en min alt­så unik i sør­landsk måle­stokk. Ti­den er over­mo­den for å hive noen tra­di­sjo­ner og struk­tu­rer over bord. Det er på høy tid at det sør­lands­ke folk og myn­dig­he­ter tar til­ba­ke like­stil­lin­gen og gir våre unge en mu­lig­het til å vokse opp i et sam­funn med re­el­le valg­mu­lig­he­ter, uan­sett om du er kvin­ne el­ler mann.

Kvin­ner på Sør­lan­det tje­ner i gjen­nom­snitt bare 80% av det menn i sam­me stil­ling tje­ner og bare 1 av 10 topp­le­de­re på Sør­lan­det er kvin­ner. In­nen of­fent­lig sek­tor, helse og so­si­al, er 70 pro­sent kvin­ner. Av dis­se er det igjen 70 pro­sent som job­ber del­tid på Ag­der. Man­ge kvin­ner opp­le­ver fort­satt at folk er over­ras­ket når de skal til­ba­ke på jobb etter 6 må­ne­der mam­ma­per­mi­sjon. Hvor­for har det blitt sånn? Og hvor­for fort­set­ter det­te?

Like­stil­ling kom­mer ikke av seg selv, det er et nøy­somt ar­beid som kre­ver be­visst­het og mo­di­ge valg, der noen vel­ger å gå foran. I år fei­rer vi 30 års ju- bi­le­et til Brundt­lands­rap­por­ten, «Vår fel­les fram­tid». Gro Har­lem Brundt­land er en av de som gikk foran. Eli­mina Wil­son var en av de førs­te kvin­ne­ne som tok in­ge­ni­ør­ut­dan­ning, på slut­ten av 1800-tal­let. Ikke nok med det, i til­legg til å bry­te en haug med glass­tak, valg­te hun også å en­ga­sje­re seg sterkt i kam­pen for all­menn stemme­rett for kvin­ner. Selv den dag i dag ut­gjør kvin­ner kun 24% av alle lan­dets sys­sel­sat­te in­ge­ni­ø­rer. Re­gje­ring og sen­tra­le myn­dig­he­ter har en jobb å gjø­re.

På Sør­lan­det har vi NEW: NO­DE Ey­de Wo­men. Et fan­tas­tisk in­tia­tiv som ak­tivt job­ber for å ska­pe interesse i tek­nis­ke fag blant jen­ter, og få fo­kus

❞ Jeg øns­ker meg et like­stilt Sør­lan­det, støt­tet av ar­beids­gi­ve­re, kol­le­ger og sam­fun­net.

på kvin­ner i ar­beid. Ar­beids­li­vet er i sta­dig end­ring og den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­ling end­rer bå­de på ar­beid og ar­beids­for­mer. Et sen­tralt spørs­mål er hva dis­se end­rin­ge­ne kan bety for like­stil­lin­gen.

Jeg har ikke lyst til å være unik. NI­TO øns­ker seg fle­re kvin­ne­li­ge in­ge­ni­ø­rer i ar­beids­li­vet. Jeg øns­ker meg et like­stilt Sør­lan­det, støt­tet av ar­beids­gi­ve­re, kol­le­ger og sam­fun­net. Det er oss, her og nå, som må fort­set­te kam­pen som Brundt­land og Wil­son star­tet. Vi må tør­re å ut­ford­re hver­and­re, å ten­ke an­ner­le­des for at alle, kvin­ner og menn, får like mu­lig­he­ten til å vel­ge hvor­dan de skal leve li­vet.

La oss bli litt mer re­bels­ke, la oss kjem­pe for at et like­stilt Sør­lan­det blir en rea­li­tet. Det er på høy tid.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.