Pro­stata­kreft og le­ge­ne ved Sør­lan­dets Sen­tral­syke­hus

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det var me­get hyg­ge­lig og opp­munt­ren­de å lese om Per Ber­ge sin opp­le­vel­se i for­bin­del­se med at han fikk pro­stata­kreft og ble frisk, ref. Fædre­lands­ven­nen tors­dag 4. mai.

Nor­ge er det land i Euro­pa som har re­la­tivt flest til­fel­ler av den­ne kreft­type og det er der­for mer enn ufor­ståe­lig at vi har et re­gel­verk for be­hand­ling/til­bud, som er noe av et lav­mål i Euro­pa. Bå­de Sve­ri­ge Tysk­land og Ne­der­land, Frank­ri­ke til­byr den be­hand­ling han fikk i Tysk­land. Ber­ge in­for­mer­te sin lege­venn om syk­dom­men og han an­be­fal­te ham å ta tu­ren til Tysk­land, for den spe­si­el­le be­hand­lin­gen (bra­chy­te­ra­pi ), kreft­le­ge­ne ved Sør­lan­dets Syke­hus men­te der­imot at den­ne be­hand­lin­gen ikke vil­le ha noen nyt­te for ham. Det må der­for være en selv­føl­ge at de sam­me le­ge­ne nå tar sine kunn­ska­per opp til eva­lu­e­ring/re­vur­de­ring. Det­te er gans­ke uhørt og skrem­men­de og sier gans­ke mye om even­tu­ell kom­pe­tan­se på om­rå­det. Det er der­for, etter min me­ning, in­gen grunn til å ha stør­re til­tro/re­spekt over­for den­ne pro­fe­sjon enn for hvil­ken som helt an­nen yr­kes­grup­pe. Til slutt vil jeg på­be­ro­pe for­stå­el­se over­for det nors­ke folk for at vi har nå­væ­ren­de re­gel­verk for dek­ning av be­hand­ling ved nors­ke syke­hus, for husk at ak­ku­rat nå for­hand­ler re­gje­rin­gen med Po­len om ut­be­ta­ling av ca, 7,5 mil­li­ar­der kro­ner som skal ut­de­les til ide­el­le vel­de­di­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner i Po­len og at vi ut­be­ta­ler mil­li­ar­der for hver tre­års­pe­rio­de som går til ved­li­ke­hold og oppus­sing av mu­se­er og and­re byg­nin­ger i EU. Det må der­for være le­gi­timt å spør­re om hva våre po­li­ti­ke­re ten­ker med.

Den­ne sa­ken vi­ser igjen hvor vik­tig det er at pa­si­en­ten selv in­volve­rer seg i syk­dom­men og dis­ku­sjo­nen med le­ge­ne om vi­de­re al­ter­na­ti­ver/mu­lig­he­ter, og at en ikke all­tid tar for gitt en le­ges ut­sagn. Vi har man­ge nok ek­semp­ler på det mot­sat­te der pa­si­en­ten har fått sitt liv nær­mes­te øde­lagt grun­net feil­ing og prø­ving.

ASBJØRN BEYER-EL­LING­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.