Sam­ar­bei­det ha­va­rer­te

I 2015 skul­le Øya Film bli det vik­tigs­te film­sel­ska­pet på Sør­lan­det, men nå er sam­ar­bei­det slutt.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Det­te øns­ker jeg å si minst mu­lig om i media, sier Stef­fan Strand­berg. Etter snaut to år er det slutt på sam­ar­bei­det i Øya Film. Da Fædre­lands­ven­nen førs­te gang skrev om sel­skaps­dan­nel­sen 11. juni 2015, var trio­en Kris­ti­an Mos­vold, Dan Korne­li og Stef­fan Strand­berg sam­stem­te: De skul­le bli «det størs­te og vik­tigs­te film­sel­ska­pet på Sør­lan­det».

To tre­de­ler av ak­sje­ne var eid av Korne­li og Strand­bergs regi­drev­ne sel­skap Thel­max AS, mens den sis­te tre­de­len var eid av Mos­volds pro­duk­sjons­sel­skap Sub­stans Film AS. Ved å slå sam­men regi og pro­duk­sjon i ett sel­skap vil­le de «fort­set­te med det de er godt i gang med: å lage do­ku­men­tar­fil­mer som hen­ter støt­te og vek­ker opp­merk­som­het in­ter­na­sjo­nalt.»

GIKK FRIVILLIG

Men idyl­len ble kort­va­rig, for nå har dag­lig leder Kris­ti­an Mos­vold sagt opp job­ben. Etter det Fædre­lands­ven­nen er­fa­rer skyl­des opp­si­gel­sen uenig­het om pen­ger mel­lom Mos­vold på den ene si­den og Strand­berg og Korne­li på den and­re. Sist­nevn­te har vært styre­le­der i sel­ska­pet.

– Ja, jeg sa opp frivillig. Vi ble eni­ge om at det var det bes­te, sier Kris­ti­an Mos­vold.

– Føl­te du at du had­de sty­rets til­lit?

– Det har jeg in­gen kom­men­tar til.

– Er det rik­tig at opp­split­tin­gen skyl­des uenig­het om pen­ger?

– In­gen kom­men­tar, sier Mos­vold.

– Er dere ven­ner i dag?

– Det har jeg in­gen kom­men­tar til, sier Mos­vold.

FÅMÆLT STYRE­LE­DER

Tid­li­ge­re styre­le­der Dan Korne­li går nå inn som dag­lig leder, mens Stef­fan Strand­berg over­tar styre­le­der­ver­vet.

– Det er rik­tig at Mos­vold le­ver­te opp­si­gel­sen frivillig, sier Korne­li.

– Had­de han sty­rets til­lit? – In­gen kom­men­tar.

– Var det uenig­het om pen­ger som lå til grunn for opp­si­gel­sen?

– Du vet at fiske­se­son­gen ikke be­gyn­ner før 1. juni? (Lakse­se­son­gen, journ. anm.) Jeg har ikke noen kom­men­tar til det hel­ler, sier Korne­li.

FORT­SET­TER ØYA

Stef­fan Strand­berg sier:

– Mos­vold har truk­ket seg ut av sel­ska­pet. Vi ble eni­ge om at det var det bes­te.

– Er dere ven­ner?

– Vi drev bu­si­ness sam­men. Nå dri­ver vi ikke bu­si­ness sam­men len­ger, sier Strand­berg.

Øya Film vil fort­set­te å ek­sis­te­re med ham og Dan Korne­li.

– Vi har tre pro­duk­sjo­ner gåen- de nå som det vil­le være una­tur­lig å over­fø­re til et an­net sel­skap, sier Strand­berg.

SUB­STANS FORT­SET­TER

Kris­ti­an Mos­vold ut­dy­per:

– Det å slå sam­men to be­drif­ter med uli­ke må­ter å gjø­re ting på kan være ut­ford­ren­de, og gans­ke an­ner­le­des enn når man sam­ar­bei­der om pro­sjek­ter som se­pa­ra­te sel­ska­per, sier Mos­vold.

– Be­tyr det at dere kom­mer til å ha sam­ar­beids­pro­sjek­ter i frem­ti­den?

– Det er det for tid­lig å si noe om, sier Mos­vold.

Mens de to and­re nå fort­set­ter Øya Film, fort­set­ter han selv med sel­ska­pet Sub­stans Film AS. Pro­duk­sjons­sel­ska­pet har vært og er in­volvert i fle­re in­ter­na­sjo­na­le pro­duk­sjo­ner, og la­ger nå en do­ku­men­tar­film om Oslo-av­ta­len sam­men med is­ra­els­ke Me­da­lia Pro­duc­tions.

FOTO: TORGEIR EIKELAND

F.v. Dan Korne­li, Stef­fan Strand­berg og Kris­ti­an Mos­vold dri­ver ikke len­ger Øya Film sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.