Ar­ki­tek­tur bak jern­tep­pet

Faedrelandsvennen - - KULTUR - FRANS - AR­NE STYLEGAR

DO­KU­MEN­TAR «Trans-sov­jet Eks­press. Gjen­nom un­der­jor­dis­ke ka­te­dra­lar, luft­slott og re­vo­lu­sjo­næ­re rui­nar»

Kjartan Fløg­stad Vig­mo­stad & Bjør­ke nio­nen.

Gjen­nom 46 hese­ble­sen­de ka­pit­ler un­der­sø­ker Fløg­stad hva som står igjen av den byg­de ar­ven, av ar­ki­tek­tur, mo­nu­men­ter og by­plan­leg­ging etter 70 år med so­sia­lis­me som stats­ideo­lo­gi. Over­ras­ken­de mye, vi­ser det seg.

Den umid­del­ba­re an­led­nin­gen for ut­gi­vel­sen er hundre­års­ju­bi­le­et for ok­to­ber­re­vo­lu­sjo­nen. Bo­ken er blitt en te­ma­tisk reise­skild­ring, holdt i en es­say­is­tisk, per­son­lig stil.

Den kal­de kri­gen, og kan­skje også det på ny kjø­li­ge kli­ma­et mel­lom øst og vest, har skapt et bil­de av sov­je­tis­ke byer og byg­nin­ger som grå, tris­te, ens­for­mi­ge. Men Fløg­stads an­lig­gen­de har også en po­li­tisk side, selv­føl­ge­lig.

«Po­li­tisk blir det meir og meir nød­ven­dig å ro­man­ti­sera sam­ar­beid, fag­kunn­skap, det å løf­ta i flokk, ro­man­ti­sera sam­hald...», skri­ver han.

Det er med det ut­gangs­punk­tet han tar oss med til ar­bei­der­for­enin­ger, idretts­an­legg, of­fent­li­ge mo­nu­men­tal­bygg, parti­ho­tel­ler, sa­na­to­ri­er på Svarte­havs­kys­ten og gruve­byer plan­lagt av for­vis­te stjerne­ar­ki­tek­ter i Gu­lag, til glem­te ar­ki­tek­ter og til kjent og mind­re kjent byg­nings­arv.

Han vi­ser oss avant­gar­dis­tisk ar­ki­tek­tur som in­spi­rer­te tone­an­gi­ven­de mo­der­nis­ter som Le Cor­bu­si­er i de førs­te åre­ne etter re­vo­lu­sjo­nen, men som un­der «høy-sta­li­nis­men» i 1930-åre­ne ble for­trengt, for­fulgt og er­stat­tet av klas­si­sis­tis­ke idea­ler og det vi gjer­ne kal­ler «sta­lin-ba­rokk».

Fløg­stad dis­ku­te­rer også funk­sjo­na­lis­mens til­bake­komst i et­ter­krigs­ti­den, da nøk­ter­ne bo­lig­blok­ker, «khrusjtsjov­ka», ble opp­ført i ti­tu­sen­vis i det krigs­her­je­de Sov­jet­unio­nen og ba­rok­ken ble for­latt.

Det er in­ter­es­sant og lære­rikt å ha Kjartan Fløg­stad som reise­føl­ge, men det kre­ver også en del av le­se­ren. Men kan­skje gjør det ikke noe at man­ge ikke vil få med seg alle re­fe­ran­se­ne i bo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.