Sterk og ær­lig his­to­rie

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VILDE IMELAND

DO­KU­MEN­TAR

«Nazi­bru­den – en sann his­to­rie»

Jes­si­ka De­vert Vig­mo­stad og Bør­ke

En vik­tig bok om hvor­dan lek med sym­bo­ler og es­te­tikk plut­se­lig blir til en alt­opp­slu­ken­de iden­ti­tet.

Blant van­li­ge folk ble An­na-lena Jo­ners Lars­son bare kalt for « nazi­bru­den » («brud» er svensk for «dame»). Bo­ken om hen­nes liv for­kla­rer på en over­be­vi­sen­de og til­lit­vek­ken­de måte hvor­dan det er mu­lig å gå fra å være en unge jen­te med egyp­tisk kjæ­res­te, til bare ti år se­ne­re å stå foran ame­ri­kans­ke Ku Klux Klan-med­lem­mer og syn­ge en sang hvor teks­ten er «nig­ger, nig­ger, nig­ger, get out of he­re».

Eks­tre­mis­tis­ke og to­ta­li­tæ­re ideo­lo­gi­er som ny­na­zis­me er fylt av sym­bo­ler, ri­tua­ler og ko­der som nok kan vir­ke for­lok­ken­de på en­kel­te. Men for An­na-lena gikk vei­en inn i den svens­ke ny­na­zist­be­ve­gel­sen først og fremst gjen­nom kjær­lig­he­ten.

På en så­kalt «hvit makt»-mu­sikk­fes­ti­val mø­ter hun Erik, som er vo­ka­list i ny­na­zist­ban­det Svecia. An­na-lena blir for­tapt i Erik, mye på grunn av hans stjerne­sta­tus i mil­jø­et. Etter hvert får hun en nøk­kel­rol­le som ma­na­ger og book­er for ban­det til Erik, før hun til slutt blir med­vo­ka­list. Sam­men hol­der de to kon­ser­ter for ny­na­zis­ter i bå­de Stor­bri­tan­nia, Tysk­land og USA.

«Nazi­bru­den» gir et unikt inn­blikk i et mil­jø der Adolf Hit­ler dyr­kes som en helt, der hake­kors og Ss-sol­da­ter ta­to­ver­es på krop­pen, og der jø­der og ikke-vest­li­ge inn­vand­re­re skal «tram­pes ned, knu­ses el­ler sky­tes».

For­fat­ter Jes­si­ka De­vert bru­ker et munt­lig og umid­del­bart språk for å for­mid­le tan­ker, re­flek­sjo­ner og min­ner fra An­na-le­nas liv. Litt sim­pelt og luk­ket blir det li­ke­vel til ti­der, som i be­skri­vel­sen av en kon­sert, hvor vo­ka­lis­ten brøl­te ut sve­rige­venn­li­ge teks­ter: «jeg syn­tes at det var skik­ke­lig bra».

For­di An­na-lena ald­ri selv tar skrit­tet fullt ut som ny­na­zist, men i ste­det le­ver et dob­belt­liv der hun for­sø­ker å skju­le kjæ­res­tens eks­tre­mis­me sam­ti­dig som hun in­volve­rer seg tungt i mil­jø­et hans, er det­te mest en bok om hvor­dan lek med sym­bo­ler, mu­sikk og es­te­tikk plut­se­lig blir til en alt­opp­slu­ken­de iden­ti­tet, enn om ra­di­ka­li­se­ring. Lese den, bør man uan­sett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.