25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. MAI 1992

●● Prin­ses­se Astrid fru Fer­ner kas­tet kon­ge­lig glans over inn­vi­el­sen av Kris­tian­sand Sa­ni­tets­for­enings ny­bygg på Klø­ver­tun i går. Be­boer­ne møt­te en en­ga­sjert og be­geist­ret prin­ses­se på om­vis­nin­gen. Hun var sti­lig og en­kelt kledd i ma­rine­blå drakt med hvit pynt og en li­ten, hvit hatt med bånd som match­et drak­ten. Det var ty­de­lig at prin­ses­sen hyg­get seg un­der lun­sjen der hun satt mel­lom fyl­kes­mann Oluf Skarp­nes og Sa­ni­tets­for­enin­gens for­mann Liv Hyn­ne. Prin­ses­se Astrid er Nors­ke Sa­ni­tets­kvin­ners høye be­skyt­ter, og hun fikk i går høre man­ge lov­ord om de ster­ke sa­ni­tets­kvin­ne­ne i Kris­tian­sand. Bå­de ar­ki­tekt Leif Hau­gen og ad­vo­kat Kris­ti­an Lau­nes be­røm­met vilje­styr­ken, ide­rik­dom­men og det ukue­li­ge gå-på-hu­mø­ret som dri­ver sa­ke­ne frem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.