50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. MAI 1967

●● Det er in­gen hekse­kunst å kjø­re bil. Pfm. Ryn­ning -Tønne­sen ad­va­rer mot å over­vur­de­re un­der­vis­nings­be­ho­vet. Han sier det­te etter man i Kris­tian­sand, Aren­dal og Mandal har gjen­nom­ført en auto­ri­sa­sjons­ord­ning for sjå­før­læ­re­re. Bare tre av 29 sjå­før­læ­re­re på Sør­lan­det klar­te prø­ven. Det­te gjaldt in­gen av de auto­ri­ser­te læ­rer­ne i Kris­tian­sand, så her bør det ikke være noen pro­ble­mer å få til­eg­net seg de nød­ven­di­ge kunn­ska­pe­ne. Po­liti­full­mek­ti­gen opp­ly­ser at ny­ord­nin­gen først og fremst får be­tyd­ning for byer og dis­trik­ter som ikke har hatt auto­ri­sa­sjons­ord­ning tid­li­ge­re. Etter lo­ven skal nå øvel­ses­kjø­ring mot veder­lag kun være til­latt der læ­rer og vogn er god­kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.