– Mer positivt for res­ten av lan­det

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Luft­farts­eks­pert og pro­fes­sor

Fro­de Steen ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le (NHH) me­ner en del vik­ti­ge ting er på plass med ny fly­plass.

Oslo Luft­havn øns­ker å ta en stør­re po­si­sjon i Nor­den og vil bli et vik­tig knute­punkt. For inn­lands­flyv­nin­ge­ne er de på vei, me­ner Steen.

SLIP­PER å RE-SJEK­KE

– Det kan­skje al­ler vik­tigs­te de har fått til er mu­lig­he­ten til å ikke måt­te re-sjek­ke ba­ga­sje og gå gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len på nytt når du kom­mer fra ut­land. Tid­li­ge­re unn­gikk man­ge å rei­se over Gar­der­moen på grunn av alt stres­set med ba­ga­sje/sik­ker­het. En li­ten for­sin­kel­se inn kun­ne lett føre til at du mis­tet nes­te flight. Nå frem­står OSL mye mer positivt for oss som ikke stop­per i Oslo, sier Steen.

Han tror også at in­ter­na­sjo­na­le tran­sitt­pas­sa­sje­rer kom­mer til å bety mye frem­over.

– En an­nen ting som kan bli bra for OSL, men da pri­mært for tran­sitt­bi­ten, er mu­lig­he­te­ne som føl­ger av Nor­we­gi­ans etab­le­ring av lang­dis­tan­se­ru­ter. Ek­sem­pel­vis vil Asia-pas­sa­sje­rer vel­ge å rei­se via OSL og vi­de­re til USA. Men det for­ut­set­ter at Nor­we­gi- an får fly over Russ­land. For øv­rig vil den­ne tra­fik­ken nep­pe ge­ne­re­re and­re inn­tek­ter til Nor­ge så len­ge OSL kun blir hub (knute­punkt), sier Steen.

SKILLE ETTER BE­HOV

Pas­sa­sje­re­ne får mye mer på den nye fly­plas­sen nå enn før.

– Hva ten­ker du om pris­ni­vå­et? – Pri­se­ne opp­le­ves nok som øken­de. Det­te er også en be­visst po­li­tikk fra Avi­nor som øns­ker og tren­ger mer inn­tek­ter fra kom­mer­si­ell ak­ti­vi­tet, sier han.

Steen tror den «hem­me­li­ge» vei­en for­bi tax­free hjel­per på dif­fe­ren­sie­rin­gen mel­lom kun­der som bare skal gjen­nom og de som vil hand­le.

– Po­en­get er at det er vik­tig å kun­ne skille mel­lom kun­der som pri­mært kun har trans­port­be­ho­vet og kun­der som også har et opp­le­vel­ses­be­hov og øns­ker handle­opp­le­vel­ser på vei­en. På en måte kan du ten­ke på det som kun­der i fe­rie­mo­dus vs. kun­der i for­ret­nings­mo­dus. Loun­ger og snar­vei­er til­ta­ler for­ret­nings­rei­sen­de, om­vei­er gjen­nom bu­tik­ker og glos­sy ut­stil­lin­ger til­ta­ler de fe­rie­rei­sen­de, me­ner Steen.

FOTO: CAMILLA FLAATTEN

Det er in­gen hem­me­lig­het at tax­free­sal­get er vik­tig for fly­plas­se­ne og Avi­nor, men for å unn­gå mis­for­nøy­de pas­sa­sje­rer som fø­ler kjø­pe- og al­ko­hol­press, har de la­get egne vei­er for å unn­gå bu­tik­ke­ne.

FOTO: CAMILLA FLAATTEN

Do­me­stic trans­fer har vært et vik­tig mål for den nye fly­plas­sen og er iføl­ge fly­sel­ska­pe­ne noe av det som må være på plass. Det be­tyr at du ikke len­ger tren­ger å sjek­ke inn ba­ga­sjen din, men gå rett fra uten­lands­rei­sen og vi­de­re til inn­lands.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.