– Plut­se­lig er ikke fot­bal­len så vik­tig len­ger

Da Es­pen Børuf­sen ble pap­pa fikk han et nytt per­spek­tiv på li­vet.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Jeg sy­nes det er utro­lig gøy å være pap­pa. Når du kom­mer hjem hver dag, og ser et glis kom­mer lø­pen­de mot deg; det er ikke så mye som slår det, sier Børuf­sen.

Fædre­lands­ven­nen mø­ter 29-årin­gen på idyl­lis­ke Hol­te Gård i Rande­sund, der svi­ger­fa­mi­li­en dri­ver Lys­stø­pe­ri­et.

– Det­te er en fin plass, spe­si­elt nå på vår­en og som­mer­en. Da er det helt fan­tas­tisk å være her, sier Børuf­sen.

Det er lett å se hvor­for Start­spil­le­ren også har valgt å bo­set­te seg der sam­men med sam­bo­er, og tid­li­ge­re Vi­pers-spil­ler, Ida Marie Aa. De to ble for­eld­re for førs­te gang til Mat­hil­de for litt over et år si­den, og har bygd hus et lite stein­kast unna.

– Jeg skal ikke leg­ge skjul på at det har vært to fryk­te­lig kji­pe år for alle i Start egent­lig. Da er det dei­lig å ha et sånt sted å få kob­let av, sier Børuf­sen.

– MER AN­SVAR OFFENSIVT

Det å bli pap­pa har også satt ting litt i per­spek­tiv for Vågs­bygd-gut­ten, spe­si­elt i de dår­li­ge pe­rio­de­ne.

– Det var spe­si­elt i fjor, da vi tap­te kamp etter kamp, og man var fly for­ban­net over bå­de egne pre­sta­sjo­ner og la­get sine. Man glem­mer fort når man kom­mer hjem, og får se dat­te­ren sin. Plut­se­lig er ikke fot­bal­len så vik­tig len­ger, sier Børuf­sen.

Den­ne se­son­gen går det bed­re. Søn­dag vant kant­spil­le­ren Starts bes­te, og sco­ret to gan­ger da Ull/ Ki­sa ble slått 3-1 på Spare­ban­ken Sør Are­na.

– Jeg har vært vel­dig klar på at jeg må be­gyn­ne å le­ve­re mer offensivt, og ta mer an­svar der. Da er det gøy at det klaf­fer som det gjor­de på søn­dag, sier Børuf­sen, og leg­ger til at han kjen­ner han har bed­re selv­til­lit nå enn i fjor.

– Det igjen kom­mer av gode opp­le­vel­ser. Det er ikke så gøy å gå gjen­nom Mar­kens etter å ha tapt 14 kam­per på rad, sier Børuf-

sen, som har hatt nok å stri med ved si­den av fot­bal­len det sis­te året.

VIL HJEL­PE MEN­NES­KER

I til­legg til å ha blitt pap­pa og bygd hus, stu­de­rer han også del­tid for å bli so­sio­nom.

– Det er en litt uvant si­tua­sjon for min egen del å ha så mye, sier Børuf­sen.

Spe­si­elt det å være far tar vel­dig mye av ti­den.

– Men det er noe som gir meg ener­gi, sier Børuf­sen, som er midt in­ne i ek­sa­mens­tid nå.

– Må­let har hele ti­den vært at jeg skal være fer­dig ut­dan­net når jeg er fer­dig med fot­bal­len. Så sat­ser jeg på at jeg har noen gode år igjen, for jeg har in­gen pla­ner om å gi meg med det førs­te, sier Børuf­sen.

29-årin­gen har lyst til å hjel­pe men­nes­ker når han har full­ført stu­die­ne.

– Hvor­for er det så vik­tig for deg?

– Det er bare noe jeg bren­ner litt for. Tan­ken på at jeg kan være med på bi­dra til at noen and­re får det bed­re, er egent­lig det som dri­ver meg litt. Jeg hå­per å kun­ne bru­ke noe av det jeg har lært i fot­bal­len inn i det even­tu­el­le yr­ket jeg be­gyn­ner i, sier Børuf­sen. – Hva ten­ker du på?

– Det å job­be som et lag, det å bru­ke er­fa­rin­gen fra å være i pres­se­de si­tua­sjo­ner. Det kan være mye. Fot­bal­len har gans­ke stor over­fø­rings­ver­di med tan­ke på ar­beids­li­vet også, vil jeg tro, sier Børuf­sen.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Børuf­sen og dat­te­ren Mat­hil­de (13 må­ne­der) uten­for svi­ger­fa­mi­li­ens gård i Rande­sund.

FOTO: NTB SCANPIX

Her jub­ler Es­pen Børuf­sen over sin and­re sco­ring mot Ull/ki­sa søn­dag. Til høy­re: Hen­rik Rob­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.