127.000

Faedrelandsvennen - - SPORT -

BILLETTER

er hit­til solgt til nes­te års vin­ter-ol i Py­e­ong­chang. De sør­kore­ans­ke ar­ran­gø­re­ne had­de som mål å bli kvitt 600.000 billetter i førs­te salgs­run­de, men den sto­re in­ter­es­sen har så langt ute­blitt. Idret­ter som lang­renn og ski­sky­ting er lite po­pu­læ­re, og mind­re enn ti pro­sent av til­gjen­ge­li­ge billetter i dis­se idret­te­ne er så langt blitt om­satt. En me­nings­må­ling gjen­nom­ført av idretts­de­pare­men­tet i Sør-ko­rea i for­ri­ge må­ned vis­te at bare 35,6 pro­sent av de spur­te sa seg «in­ter­es­sert» i le­ke­ne.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.