Myg­gen til­ba­ke på ba­nen

Erik «Myg­gen» Myk­land har star­tet opp old­boys­lag i hjem­byen Risør.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Jeg traff på Erik ved det nye an­leg­get vårt i Risør, og da sa han at han kun­ne ten­ke seg å star­te et lag, og få trim­met litt. Det er man­ge som har sav­net det, sier leder i Risør Fot­ball­klubb, Chris­ti­an Axel­sen.

Myg­gen sjok­ker­te Fot­ball-nor­ge da han gjor­de come­back som Start-spil­ler i 2008. Året etter la han opp, og si­den har det vært re­la­tivt stille fra den tid­li­ge­re stjer­nen.

45-årin­gen sa ja til å lede Sør­lands­la­get i mø­tet med Start for to år si­den. Si­den de­sem­ber i fjor, har Myg­gen trent en gjeng med flykt­nin­ger, som skal være med i årets Nor­way Cup.

Pro­sjek­tet har fått nav­net «Fot­ball­kom­pis», og un­der­pro­sjekt av Røde Kors Ung­doms «Flykt­ning­kom­pis».

Nå gjør han også et come­back på ba­nen i Risør.

– Jeg tok kon­takt med kret­sen, og nå har vi meldt på et lag i se­ri­en. Vi had­de vår førs­te tre­ning søn­dag med ni mann, i al­ders­grup­pa 35 til 66 år, sier Axel­sen.

ÆRESMEDLEM I RISØR

Myg­gen gle­der seg til å kon­kur­re­re igjen.

– Jeg har sav­net å spil­le, for man blir jo lei av bare å gå tu­rer i sko­gen, sier Myg­gen til Iri­sør.no.

Myg­gen kom­mer til å ha an­sva­ret sam­men med Axel­sen.

– Han drar inn folk sam­men med meg, og blir på man­ge må­ter ma­na­ge­ren, selv om det er en flat struk­tur, sier styre­le­de­ren.

– Hva vil det si å ha en så pro­fi­lert per­son som Myg­gen med?

– Han er æresmedlem i Risør Fot­ball­klubb, og det er stas at han bru­ker an­leg­get her. Det er til in­spi­ra­sjon til de yng­re spil­le­re, og vi­ser at det er lov å bli god, selv om man er i en bredde­klubb. Det er vik­tig for byen at vi har Myg­gen, og han er med på å sel­ge bud­ska­pet om ak­ti­vi­te­ten, sier Axel­sen.

Myg­gen er fort­satt blant de størs­te pro­fi­le­ne på Sør­lan­det, og har i til­legg til Start vært inn­om klub­ber som Utrecht, Linz, Pa­nat­hi­nai­kos, 1860 Mün­chen og FC Kø­ben­havn i ut­lan­det.

Nå blir han å se på tre­nings­fel­tet i Risør et par gan­ger i uka.

– Vi har hatt en vel­dig opp­blomst­ring i med­lem­mer i for­bin­del­se med det nye an­leg­get (of­fi­si­ell åp­ning 20. mai, red.anm.), og har fle­re lag enn noen gang, sier Axel­sen.

– DØDEN NÆR

Gau­te Sø­ren­sen er nabo av Myg­gen, og blant dem som har slengt seg med på old­boys­la­get.

– Det er vel­dig positivt. Det er man­ge som har hatt lyst til å spil­le med de gam­le, slit­ne krop­pe­ne sine. Nå går det an å få be­ve­get seg fort­satt, sier Sø­ren­sen.

– Hvor­dan er det å spil­le fot­ball igjen?

– Det er vel sånn at du fø­ler deg døden nær den førs­te må­ne­den, men det går seg nok til etter hvert, sier Sø­ren­sen, som ser fram mot å spil­le kam­per igjen.

– Det blir spen­nen­de det. Kon­kur­ranse­instink­tet er det.

– Hvor­dan ser Myg­gen ut på ba­nen?

– Hvis du noen gang har sett at noe hen­ger i slips etter noen ... Han er vel­dig god fort­satt, sier Sø­ren­sen og ler.

PS: Fædre­lands­ven­nen fikk ikke tak i Erik «Myg­gen» Myk­land man­dag mor­gen.

FOTO: TO­RE MYRBERG

Erik Myk­land i ak­sjon på tre­ning for Ri­sørs old­boys­lag un­der søn­da­gens tre­ning.

FOTO: TO­RE MYRBERG

Myg­gen bæ­rer inn må­le­ne de skal bru­ke un­der søn­da­gens økt.

FOTO: TO­RE MYRBERG

Myg­gen (foran, num­mer to fra høy­re) har spilt 78 A-lands­kam­per for Nor­ge, og er den størs­te pro­fi­len i Risør. Her po­se­rer han sam­men med de and­re old­boys­gut­ta i klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.