Hva sy­nes du om tigge­for­bu­det i lil­le­sand?

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Jan­nicke Lud­vik­sen (36): Ar­ne Køhn (50): Sjouke Eek­ma (56):

Fafo - fors­ker Guri Tyl­dum var med på forsk­nin­gen som i 2015 kon­klu­der­te med at tig­ger­ne i Oslo i svært li­ten grad er styrt av bak­menn. Rap­por­ten had­de bak­grunn fra felt­ar­beid i Ro­ma­nia i 2014, som om­fat­tet 430 til­rei­sen­de.

– Å tig­ge om pen­ger er jo ikke så vel­dig pro­ble­ma­tisk i seg selv. De som vil kri­mi­na­li­se­re tig­ging vil gjer­ne be­kjem­pe and­re ting, som as­so­si­e­res med tig­ging. Per­son­lig sy­nes jeg det blir feil å kri­mi­na­li­se­re det å be om hjelp. Hvis man ten­ker at tiggere er ofre for ut­nyt­ting, blir det også feil å straf-

– Jeg sy­nes for­bu­det er bra, og tror det kan fore­byg­ge at kri­mi­nel­le nett­verk kan dri­ve med kri­mi­na­li­tet som men­neske­han­del, vin­nings­kri­mi­na­li­tet og nar­ko­ti­ka i Nor­ge. Nor­ge og Euro­pa bør sam­ar­bei­de enda bed­re enn i dag for å få bukt med pro­ble­me­ne knyt­tet til dis­se nett­ver­ke­ne.

– Jeg sy­nes for­bu­det er trist og unød­ven­dig. Tig­ger­ne har ald­ri pla­get meg, og det er fri­vil­lig å gi dem pen­ger. Men vi bør ten­ke stør­re, slik at det blir plass for dis­se men­nes­ke­ne i sam­fun­net – sånn at de kan bi­dra til verdi­skap­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.