En fib­er­rik dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Krfs parti­le­del­sen be­søk­te også Bulk og Pe­der Nær­bøs data­lager-sat­sing på Støle­heia.

Et­ter­på er le­del­sen klar på at Nor­ge må inn­føre langt bed­re støtte­ord­nin­ger for de som in­ves­te­rer i in­du­stri- og in­fra­struk­tur in­nen­landsk.

– In­no­va­sjon Nor­ge kan stil­le med 40 mil­lio­ner. Pean­uts. Jeg skal eks­por­te­re data­kraft, men for­di vi in­ves­te­rer i Nor­ge, kom­mer vi ikke inn un­der de sto­re ga- ranti­ord­nin­ge­ne som fin­nes for eks­port­in­du­stri­en, sa in­ves­tor Pe­der Nær­bø.

Krf-le­del­sen er helt enig i at det­te må end­res. De me­ner også at olje­fon­det må få mu­lig­he­ten for å in­ves­te­re i in­fra­struk­tur. Der­med kan fon­det være med på å byg­ge ut fib­er­kab­ler.

Både parti­le­der Knut Arild Harei­de og nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad ros­te Nær­bøs sat­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.