Jus­tis­mi­nis­te­rens svar til for­eld­re­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (FRP) me­ner det må være en klar gren­se for når barn kan hol­des straffe­retts­lig an­svar­lig.

Det kom­mer fram i et per­son­lig sig­nert brev til Ni­na og Ru­ne Kn­ut­sen, for­eld­re­ne til den drep­te Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen (14)

En jevn­gam­mel gutt inn­røm­met i 2015 dra­pet, men kan ikke straf­fes for­di han var un­der kri­mi­nell lav­al­der.

For­eld­re­ne til Søg­ne-jen­ta øns­ker en lov­end­ring, slik at der­som en hand­ling er så al­vor­lig som drap, så må po­li­ti­et kun­ne ta sa­ken til dom­sto­len og la dem av­gjø­re om sa­ken skal for­føl­ges retts­lig.

– HAR FORSTÅELSE

To gan­ger har de skre­vet til jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­te­ren for å leg­ge fram sin si­tua­sjon og sine for­slag.

«Jeg har stor forståelse for at det opp­le­ves som sær­lig tungt at gjer­nin­gen ble ut­ført av et barn og at bar­net ikke kan bli møtt med en straffe­retts­lig re­ak­sjon», skri­ver stats­råd Amund­sen i sva­ret til for­eld­re­ne i slut­ten av fe­bru­ar i år.

«Det er li­ke­vel vik­tig å hol­de fast på den kri­mi­nel­le lav­al­der, og at det må set­tes en klar gren­se for når man kan hol­des straffe­retts­lig an­svar­lig», leg­ger han til.

Han vi­ser til sva­ret for­gjen­ge­ren An­ders Anund­sen ga Ni­na og Ru­ne Kn­ut­sen i sep­tem­ber i fjor:

«Slik lo­ven er i dag er det ikke an­led­ning til å dif­fe­ren­siere etter lov­brud­dets ka­rak­ter og al­vor­lig­hets­grad. Det er hel­ler ikke an­led­ning til å dif­fe­ren­siere etter hvor nært opp til 15 år gjer­nings­per­sonen er», skrev An­ders Anund­sen til for­eld­re­ne.

ALDER END­RET I 1987

Gut­ten som drep­te Al­ma Gab­rie­la (14) var fem må­ne­der fra å kom­me over kri­mi­nell lav­al­der.

Inn­til 1987 var gren­sen 14 år, og end­rin­gen skul­le blant an­net føre til sam­me lav­al­der i Nor­den.

An­ders Anund­sen skrev til for­eld­re­ne at det ikke vil bli lagt fram for­slag om å end­re det­te nå, og me­ner det­te er noe Stor­tin­get er eni­ge om.

For­eld­re­ne har også spurt jus­tis­mi­nis­te­ren om mindre­åri­ge for­bry­te­re bør gjen­nom­føre en form for sam­funns­tje­nes­te som en kon­se­kvens av hand­lin­gen de har be­gått.

Hel­ler ikke på det­te punk­tet får Ni­na og Ru­ne Kn­ut­sen støt­te.

«For barn un­der den kri­mi­nel­le lav­al­der, er det igjen vik­tig å pre­si­se­re at det ikke er straffe­retts­spo­ret som gjel­der, men barne­verns­spo­ret. For­må­let med ak­tu­el­le til­tak skal være mo­ti­vert ut fra bar­nets be­hov for opp­føl­ging», skri­ver den nå av­gåt­te jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­te­ren.

Det­te sy­net støt­tes også av da­gens stats­råd.

VARSLING ER ET TEMA

Men på no­en punk­ter vir­ker det som om Ni­na og Ru­ne Kn­ut­sens for­slag blir tatt bed­re imot.

Sam­men med Sti­ne So­fies Stif­tel­se ber de om en varsling av etter­lat­te ved end­ring av barne­verns­til­tak for barn som har be­gått al­vor­lig kri­mi­na­li­tet.

På­rø­ren­de til draps­ofre der gjer­nings­per­sonen blir dømt, har lov­fes­tet rett til å bli in­for­mert om per­mi­sjo­ner og end­rin­ger i so­nings­for­hold.

For­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la har in­gen ret­tig­he­ter, og er av- hen­gi­ge av vel­vil­lig­het hos po­li­ti­et og and­re myn­dig­he­ter.

Per-wil­ly Amund­sen vi­ser i bre­vet fra fe­bru­ar i år til at varsling nå er tema hos Bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet. Fædre­lands­ven­nen har tirs­dag bedt de­par­te­men­tet om en sta­tus på det­te ar­bei­det, men ennå ikke fått svar.

TAUSHETSPLIKT VS. DELING

For­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la fore­slår også at det opp­ret­tes en «be­kym­rings­logg» knyt­tet til barn på til­tak fra barne­ver­net. Den­ne skal sik­re stør­re åpen­het mel­lom uli­ke in­stan­ser rundt bar­net for i stør­re grad å fore­byg­ge kri­mi­nel­le hand­lin­ger.

Da­gens jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter sier de ser på det­te i det vi­de­re ar­bei­det. Det er al­le­re­de be­stemt at det skal la­ges en vei­le­der som skal gi en fel­les forståelse og prak­sis om taushetsplikt og in­for­ma­sjons­ut­veks­ling i de uli­ke sek­to­re­ne rundt et barn.

«Det er fle­re hen­syn som må vur­de­res, men for­må­let må være at det ju­ri­dis­ke ikke står i vei­en for å dele re­le­vant og nød­ven­dig in­for­ma­sjon», skri­ver Per-wil­ly Amund­sen til Ni­na og Ru­ne Kn­ut­sen i Søg­ne.

Bre­vet fra stats­rå­den ble sendt før det ble klart at barne­ver­net ble dømt til å opp­he­ve de stren­ge sik­ker­hets­til­ta­ke­ne rundt den nå 16år gam­le gut­ten som drep­te Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

«Jeg har stor forståelse for at det opp­le­ves som sær­lig tungt at gjer­nings­man­nen ble ut­ført av et barn og at bar­net ikke kan bli møtt med en straffe­retts­lig re­ak­sjon», skri­ver Per-wil­ly Amund­sen til for­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen (14).

FOTO: JACOB BUCHARD

Ru­ne og Ni­na Kn­ut­sen har skre­vet to brev til jus­tis­mi­nis­te­ren om sine for­slag og si­tua­sjo­nen for de­res grup­pe etter­lat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.