Tsen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

fort­satt man­ge som ikke har fått no­en me­dal­je, sier Odd Hel­ge Ol­sen, leder av Nor­ges Ve­te­ran­for­bund for In­ter­na­sjo­na­le Ope­ra­sjo­ner av­de­ling Kris­tian­sand.

SENSKADER

Iføl­ge Ol­sen har rundt ti pro­sent av dem som har del­tatt i ope­ra­sjo­ner som Li­ba­non, Bal­kan og Af­gha­ni­stan slitt med en el­ler an­nen sen­ska­de.

Det er først de sis­te 10 – 12 åre­ne det har kom­met ord­nin­ger som skal sør­ge for at de som kom­mer hjem fra uten­lands­opp­drag får hjelp og støt­te.

– Tid­li­ge­re var opp­føl­gin­gen helt elen­dig. Da jeg kom til­ba­ke fra Li­ba­non, var det en time på Gar­der­moen der vi gikk gjen­nom tje­nes­ten og rulle­bla­det. Så var det no­en enk­le spørs­mål og så fer­dig med det, sier Ove Austrud som tje­neste­gjor­de i Li­ba­non på midt­en av 80-tal­let.

Også han fikk sin førs­te me­dal­je man­dag kveld.

– Man­ge gjor­de gode og spen­nen­de er­fa­rin­ger un­der opp­dra­get. Men det å være Fn-sol­dat be­tyd­de også at du ikke kun­ne gri­pe inn i si­tua­sjo­ner uten at liv stod i fare. Det at vi ikke kun­ne gri­pe inn, gjor­de nok et sterkt inn­trykk på man­ge, sier Austrud.

ILLUSJONER

8. mai er nå både fri­gjø­rings­dag og en mar­ke­ring av nors­ke krigs­ve­te­ra­ners inn­sats. I år var det Af­gha­ni­stan-ve­te­ran Ro­ger Tved­ten som la ned krans ved min­nes­mer­ket over dem som har mis­tet li­vet un­der in­ter­na­sjo­na­le opp­drag.

– I april-da­ge­ne 1940 ble na­sjo­nen min­net om at ag­gre­sjon og un­der­tryk­kel­se kan kom­me brått og nåde­løst. I de da­ge­ne for­svant alle fore­stil­lin­ger om at di­plo­ma­ti uten støt­te av et ty­de­lig for­svar kan sik­re fri­het og fred, sa han i sin tale.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.