6-åring uten­for livs­fare etter på­kjør­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

Gut­ten som syk­let ut i vei­en og ble på­kjørt av en bil, lig­ger på syke­hus i Oslo, men er uten­for livs­fare.

Ulyk­ken skjed­de mel­lom Brenn­åsen og No­de­land søn­dag etter­mid­dag. Gut­tens til­stand ble først opp­lyst til å være kri­tisk, der­et­ter uav­klart. Han ble frak­tet til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus for vi­de­re be­hand­ling.

– Gut­ten får medi­sinsk opp­føl- ging i Oslo nå. Ska­de­ne hans er al­vor­li­ge, men iføl­ge syke­hu­sets opp­lys­nin­ger er han uten­for livs­fare, sier fun­ge­ren­de lens­mann Jahn Ove Thor­sen ved Søg­ne og Song­da­len lens­manns­kon­tor til Fædre­lands­ven­nen,

Han for­tel­ler at gut­ten syk­let ned en bak­ke og kom ut i vei­ba­nen i re­la­tivt stor fart.

– Det­te er al­les skrekk – både for­eld­re og sjå­fø­rer. Sånt kan jo fak­tisk skje, sier han, og leg­ger til at både den ska­det gut­tens fa­mi­lie og sjå­fø­ren av bi­len får opp­føl- gin­gen de tren­ger.

Det var en mann i 50-åre­ne som kjør­te vare­bi­len gut­ten ble truf­fet av. Han ble ikke fra­tatt fø­rer­kor­tet etter ulyk­ken.

– Det ble gjort en vur­de­ring av po­li­ti­et på ste­det i sam­råd med ju­rist, men de så in­gen grunn­lag for mid­ler­ti­dig fø­rer­kort­be­slag, opp­ly­ser lens­man­nen.

Po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re gjor­de un­der­sø­kel­ser på ste­det etter ulyk­ken.

FOTO: NICOLAI PREBENSEN/N247.NO

Vei­en ble stengt en ti­mes tid da po­li­ti­ets krim­tek­ni­ke­re gjor­de un­der­sø­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.