Po­si­tivt med dia­log med Nord-ko­rea

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Alle for­søk på kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom USA og NordKorea er av det gode, me­ner sik­ker­hets­eks­pert Ni­klas Swan­ström.

Iføl­ge sør­kore­ans­ke og ja­pans­ke medi­er på­går det ufor­mel­le sam­ta­ler mel­lom nord­kore­ans­ke tje­neste­menn og ame­ri­kans­ke eks­per­ter i Oslo.

Den nord­kore­ans­ke de­le­ga­sjo­nen le­des av Choe Son-hui, som er leder for Nord-ame­ri­ka-en­he­ten i Nord-ko­reas uten­riks­de­par­te­ment, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Yon­haps opp­lys­nin­ger. Mot­par­ten skal etter si­gen­de være Suzan­ne Dimag­gio fra tanke­smia New Ame­rica.

Jeg tror or­ga­ni­sa­sjo­nen har li­ten inn­fly­tel­se på USA, men det er po­si­tivt med alle for­søk på dia­log med Nord-ko­rea, sier han.

FOTO: SCANPIX

Choe Son-hui.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.