NRK an­meldt for grovt skade­verk på Mo­no­lit­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Oslo kom­mu­ne an­meld­te tirs­dag NRK for grovt skade­verk på Mo­no­lit­ten i Frog­ner­par­ken i for­bin­del­se med et fjern­syns­pro­gram.

Bak­grun­nen for an­mel­del­sen er inn­spil­lin­gen av pro­gram­met «På tro og Are» da det ble sølt olje og salt på og rundt søy­len for å gjen­ska­pe et ri­tu­al.

Skade­ver­ket ble ut­ført tirs- dag 25. april. Kul­tur­eta­ten ble gjort opp­merk­som på sa­ken da­gen etter.

Selv om det har blitt på­ført ab­sor­be­ren­de ma­te­ria­le, som til en viss grad har bø­tet på ska­de­ne, er re­sul­ta­tet til dels ty­de­li­ge og skjem­men­de flek­ker, he­ter det i en presse­mel­ding fra kul­tur­eta­ten.

Vi­ge­land-mu­se­ets kon­ser­va­to­rer kan på det nå­væ­ren­de tids­punkt vans­ke­lig ut­ta­le seg om de lang­sik­ti­ge kon­se­kven­se­ne, he­ter det.

FOTO: NTB SCANPIX

Gus­tav Vi­ge­lands sta­tue i Vi­ge­lands­par­ken ble sper­ret av etter at NRKS pro­gram­le­der Are Sen­de Osen hel­te salt og olje på gra­nit­ten i for­bin­del­se med et Tv-opp­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.