Gu­ver­nør dømt til to års feng­sel for blas­fe­mi

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den krist­ne gu­ver­nø­ren i Jakarta, ho­ved­sta­den i over­vei­en­de mus­lims­ke In­do­ne­sia, er dømt til to års feng­sel for å ha for­nær­met Ko­ra­nen.

Gu­ver­nør Ba­su­ki Tjaha­ja Pur­na­ma ble ar­res­tert i no­vem­ber etter at over 100.000 mus­li­mer de­mon­strer­te i Jakarta og krev­de at han skul­le på­gri­pes og stil­les til ret­te for blas­fe­mi på grunn av kom­men­ta­rer han had­de kom­met med om Ko­ra­nen. Tirs­dag kom dom­men, der dom­mer Dwiar­so Bu­di San­tiar­to fant Pur­na­ma skyl­dig i å ha be­gått blas­fe­mi og sat­te straf­fen til to års feng­sel. Pur­na­ma sier han vil anke dom­men.

Dom­me­ren krev­de også at Pur­na­ma umid­del­bart set­tes i va­re­tekt. Han har vært en fri mann fram til nå, og blant an­net for­søkt å bli gjen­valgt til gu­ver­nør. Han tap­te val­get mot ut­ford­re­ren, mus­lims­ke Anies Baswe­dan.

Dom­mer­ne fram­holdt tirs­dag at retts­sa­ken kun har dreid seg om kri­mi­nel­le hand­lin­ger og at ret­ter­gan­gen ikke har vært po­li­tisk be­tin­get.

Mak­si­mums­straf­fen for blas­fe­mi i In­do­ne­sia er fem års feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.