Vil to­tal­for­by vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Vann­scoo­te­re skal for­bys i of­fent­li­ge hav­ner og nær bade­stren­der, me­ner Dansk Folke­par­ti. I hel­gen mis­tet to li­vet i en vann­scoo­te­r­ulyk­ke.

Par­ti­et me­ner at ulyk­ken i København havn i hel­gen kun­ne vært unn­gått, om ikke Eu-dom­sto­len i 2010 påla Dan­mark å til­la­te vann­scoo­te­re. To unge kvin­ner fra USA om­kom da en 24-årig mann­lig fø­rer av en vann­scoo­ter kjør­te inn i bå­ten de to var i..

– Det er pro­ble­ma­tisk at man bru­ker reg­ler for det ind­re mar­ked til å be­stem­me i hvil­ket om­fang vann­scoo­te­re skal være til­gjen­ge­li­ge i Dan­mark, sier Ken­neth Kristensen Berth i par­ti­et.

24-årin­gen er sik­tet for uakt­somt drap, for hen­syns­løst å ha ut­satt and­re for livs­fare og for å ha unn­latt å hjel­pe per­soner i nød.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.