Flag­ging på Fri­gjø­rings­da­gen

Faedrelandsvennen - - MENING - TRYGVE BLØRSTAD, Man­dal

Gra­tu­le­rer med fri­gjø­rings­da­gen til dere alle.

●● På min mor­gen­tur ob­ser­ver­te jeg alt­for man­ge nak­ne flagg­sten­ger og tom­me fes­ter til ter­rasse­flagg.

Det gjor­de meg trist.

Vi må ikke glem­me alle dem som gav sto­re ofre for at vi i dag le­ver i et fritt og godt de­mo­kra­ti.

Jeg ten­ker sær­lig på krigs­sei­ler­ne som i et­ter­krigs­ti­den ble den svar­tes­te flek­ken på den nors­ke stats sam­vit­tig­het gjen­nom det simp­le be­dra­ge­ri­et man­ge av dem ble ut­satt for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.