So­sia­lis­men er to­tal

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PE­DER­SEN, Søg­ne

Er det så vans­ke­lig å lese in­nen­at, Nat­ty Huit­feldt?

●● I et leng­re svar til meg 5.5.17, le­ser hun noe som hun til­leg­ger meg å ha skre­vet/ment, for så å bru­ke det­te som de­batt­grunn­lag.

Hvis hun had­de holdt seg til det jeg skrev om so­sia­lis­me, vil­le hun (kan­skje) opp­da­get at det er en alt­om­fat­ten­de ideologi, som vil be­hers­ke, ja, hers­ke over men­nes­ket fra fød­sel til grav. Vær så snill å ikke si: «…at han (un­der­teg­ne­de) fak­tisk me­ner at Nor­ge er en so­sial­si­tisk stat un­der­lagt et en­kelt par­ti med van­sty­re». So­sia­lis­men som ideologi vil ar­bei­de for et to­ta­li­tært sty­re. Hvor­for er det så vans­ke­lig å for­sva­re det­te i de­bat­ten, Nat­ty Huit­feldt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.