Takk til tea­te­ret

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fikk med oss sis­te fore­stil­ling av Jury­en, 12 ed­svor­ne og takk og pris for det. En flott opp­le­vel­se hvor alle 12 på sce­nen var gode, og det kan jeg ikke si jeg har opp­levd ofte.

●● No­en had­de selv­sagt me­re takk­nem­li­ge rol­ler å spil­le enn and­re, men samt­li­ge gjor­de en me­get god og ikke minst tro­ver­dig frem­stil­ling av sin fi­gur!

Hvis jeg skal frem­heve no­en må det bli Even Ras­mus­sen som gnist­ret og bruk­te stort spek­ter i sin tolk­ning. Vel­dig bra var det.

Men det var fle­re som vir­ke­lig lev­de seg inn i sin rol­le tro­ver­dig, cow­boy­en fra Ro­ga­land, re­klame­fri­ken fra Aust-ag­der og jury­le­de­ren fra Ven­ne­sla var mine nes­te fa­vo­rit­ter, men alt­så ALLE gjor­de tro­ver­di­ge rol­ler så det vir­ke­lig «satt».

Vel­dig flott sam­spill så det nes­ten opp­lev­des do­ku­men­ta­risk. Hå­per det blir tur­ne, det for­tje­ner så­vel fore­stil­lin­gens ak­tø­rer som pub­li­kum. Det­te bør fle­re få se for det­te var vir­ke­lig god og tro­ver­dig fore­stil­ling!

Tu­sen takk til alle på og bak sce­nen, det­te var en «høy­da­re».

NANNA THUNE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.