Lego

Faedrelandsvennen - - MENING - TOMM ERICHSEN

Det ene be­net det­ter ut av sen­ga og tref­fer gul­vet. Tær­ne sø­ker etter fast grunn.

●● Litt etter det­ter også det and­re bei­net ut over senge­kan­ten og sve­ver litt før det lan­der med et mykt brak ved si­den av det and­re. Et par mi­nut­ter etter er det be­ve­gel­se i res­ten av krop­pen. Det kna­ker i kors­ryg­gen og høy­re al­bu so­ver fort­satt. Jeg sit­ter litt på senge­kan­ten før en ufat­te­lig selv­kon­troll får meg til å tip­pe for­over slik at knær­ne ret­ter seg ut og no­en vil­le kalt meg for opp­reist. Litt etter løf­ter jeg opp over­krop­pen og med den ene hån­den inn­til veg­gen for­la­ter jeg sove­rom­met. På for­hånds­inn­stilt auto­pi­lot går jeg der jeg går hver mor­gen.

Ru­ti­nen leder meg. En fot foran den and­re. He­len i gul­vet og fot­så­len etter. Så vip­per jeg for­over. Og så re­pe­te­rer jeg det­te. Hel etter hel. Fort­satt fø­les ho­det som en kom­pe og alle mor­gen­ly­de­ne jeg hø­rer er pak­ket inn i blaut bom­ull. Jeg har ret­ning kjøk­ke­net og de livs­nød­ven­di­ge vi­ta­mi­ne­ne som min skakkjør­te kropp skri­ker etter. Øy­ne­ne er fort­satt nes­ten igjen­klist­ret.

Kun sva­ke lys­glimt vi­ses i vel­dig lav opp­løs­ning. I det jeg når ben­ken og skal run­de hjør­net inn mot vi­ta­minskuf­fen tar jeg tak i kan­ten, plan­ter he­len be­stemt ned i gul­vet og skal til å svin­ge meg rundt. Og DER,- AKKU­RAT DER. Lig­ger det en bitte­li­ten lego-bit.

Bi­ten bor­rer seg inn neden­fra. Rett opp­over og inn i en nerve­bane som hen­ger sam­men med min alt­for lave mor­ra­smerte­ters­kel. Øye­li­met løs­ner og øye­ep­let har en ut av krop­pen opp­le­vel­se og blen­des av alt ly­set. Jeg hy­ler som barne­bar­net og syn­ker skjel­ven­de sam­men på gul­vet etter å ha vært inn­om ta­ket. Mens skri- ket fort­satt ljo­mer i nabo­la­get lig­ger jeg selv­med­li­den­de sam­men­krøl­let på par­ket­ten og for­ban­ner min ny­es­te slekt og en dansk opp­fin­ner.

Jeg er vå­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.